TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79037/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH NissanTechno Việt Nam
(Địa chỉ: T
ng 26, Keangnam Hà Nội Landmark Tower, Lô E6, KĐTM CuGiấy, P.MTrì, QuậnNam Từ Liêm, TP. HàNội, MST: 0101145668)

Trả lời công văn số AC-NTV/2015-19 ngày 05/11/2015 của Công tyTNHH Nissan Techno Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sáchthuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

-Căn cThông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

+ Điều 6 quy định địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

“Điều 6. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

1. Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc thành lập theo Luật Doanh nghiệp, thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định trên, Công ty thành lập theo Luật doanh nghiệp thì Công ty nộp hồ sơ đăng ký thuế và điều chỉnh đăng ký thuế tại cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy đnh của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

-Trường hp Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam có phát sinh thay đổi kế toán trưởng không có chỉ tiêu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Công ty nộp tờ khai mẫu 08-MST tại bộ phận một cửa - Cục thuế TP Hà Nội.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:-Nhưtrên;-Phòng Kiểm tra thuế s 1;-Phòng Pháp chế;
-
Lưu:VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn