TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79044/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH ABB(Đ/C: Km9 Quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Hà Nội; MST: 0100114441).

Trả lời công văn số: FI 26/2015 ngày 03/11/2015 của Công ty TNHH ABB hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

-Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về lập hóa đơn.

+ Tại khoản 1c, Điều 4 quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn.

“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

c) Tên liên hóa đơn.

Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một s hóa đơn. Mi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó:

+ Liên 1: Lưu.

+ Liên 2: Giao cho người mua.

Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định. Riêng hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên, trong đó liên 3 là liên lưu tại cơ quan thuế...”.

+ Tại Điều 5, khoản 2 Điều 6 quy định về nguyên tắc tạo lập hóa đơn, hóa đơn tự in.

“2. Tổ chức được tạo hóa đơn tự in sử dụng chương trình tự in hóa đơn từ các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác đảm bảo nguyên tắc:

-Việc đánh s thứ tự trên hóa đơn được thực hiện tự động. Mỗi liên của một số hóa đơn chỉ được in ra một lần, nếu in ra từ lần thứ 2 trở đi phải thể hiện là bản sao (copy).

- Phần mềm ứng dụng để in hóa đơn phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật bằng việc phân quyền cho người sử dụng, người không được phân quyền sử dụng không được can thiệp làm thay đi dữ liệu trên ứng dụng”.

-Căn cứ điểm b.1khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt hành chính về hóa đơn quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả về hóa đơn.

“Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điệntử.

1. Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ các nội dung quy định.

b.1) Phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuếphải nộp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty đã gửi thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn tự in từ ngày 02/10/2013, đến tháng 9/2014 Công ty phát hiện sai sót trên phần mềm hóa đơn tự in, cụ thể: Liên 1 thể hiện là bản gốc (Original/Bản gốc), liên 2 thể hiện là bản sao (Copy/Bản sao). Tháng 11/2014 Công ty đã thực hiện điều chnh, khắc phục lỗi trên phần mềm hóa đơn tự in. Theo công văn trình bày thì toàn bộ liên 1 Công ty đã kê khai, nộp thuế đầy đủ, liên 2 đã giao cho khách hàng; đối với những số hóa đơn tự in đã sử dụng nêu trên chỉ sai sót về tiêu thức tên liên hóa đơn nên vẫn được chấp nhận, người mua được kê khai, khấu trừ đối với các số hóa đơn này nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo qui định của luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc sử dụng hóa đơn nêu trên của Công ty đã vi phạm điểm b.1khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt hành chính về hóa đơn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH ABB biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Nhưtrên;-Phòng Kiểm tra thuế s 1;-Phòng Pháp chế;
-
Lưu:VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn