TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7905/CT-PC
V/v: Xử lý đối với CSKD không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Chi cục Thuế quận Tân Bình.

Tiếp công văn số 5437/CCT-TB-KTT6 ngày 09/09/2010 của Chi cục Thuế quận Tân Bình v/v báo cáo tình hình hoạt độngkinh doanh của Cty TNHH May mặc Bách Hoa và xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan chứcnăng cho lập Thông báo Cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh và Thông báo Hóađơn không còn giá trị sử dụng đối với 35 số hóa đơn chưa kê khai thuế của côngty này;

Trên cơ sở sau xem xét sự việc đã đượcnêu tại công văn, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 3.bĐiều 77 Luật Quản lý thuế, Chi cục Thuế ra thông báo yêu cầu Cty TNHH Bách Hoagiải trình số liệu trên hồ sơ khai thuế. Nội dung thông báo cần xác định rõ thờihạn đến giải trình, các biện pháp xử lý của cơ quan thuế trong trường hợp côngty không giải trình đúng thời hạn. Thông báo có thể được Chi cục Thuế chuyểntrực tiếp hoặc chuyển bằng đường bưu điện đến địa chỉ kinh doanh mà Cty TNHHBách Hoa đã đăng ký với cơ quan thuế.

1. Trường hợp Cty TNHH Bách Hoakhông nhận thông báo (không chuyển được cho người đại diện hợp pháp của công tyhoặc bị bưu điện trả lại):

Chi cục Thuế thực hiện các bướctiếp theo như hướng dẫn tại điểm 2 và điểm 3 Mục II, Mục III của Quy chế banhành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-TCT .

Trường hợp qua kiểm tra của Cơ quanThuế hoặc các ngành chức năng xác định là Cty TNHH Bách Hoa có kinh doanh mua,bán hóa đơn bất hợp pháp thì Chi cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IVQuy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-TCT .

Trường hợp sau khi đã thông báoCSKD bỏ địa chỉ kinh doanh, nếu Cty Bách Hoa đến khai báo lại thì Chi cục Thuếthực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục V Quy chế ban hành kèm theo Quyết địnhsố 1006/QĐ-TCT .

2. Trường hợp Cty TNHH Bách Hoanhận thông báo nhưng không thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Thuế:

Căn cứ quy định tại khoản 3.c Điều77 Luật Quản lý thuế, Chi cục Thuế thực hiện ấn định số tiền thuế phải nộp hoặcra quyết định kiểm tra tại trụ sở đối với Cty TNHH Bách Hoa.

Trường hợp sau kiểm tra Cty BáchHoa vẫn không chấp hành quyết định xử lý của Cơ quan Thuế, nợ tiền thuế quáthời hạn quy định thì Chi cục Thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hànhquyết định hành chính thuế được quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế để xử lý.

- Nếu có cơ sở xác định Cty TNHHBách Hoa thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 165 của LuậtDoanh nghiệp dưới đây:

d) Không hoạt động tại trụ sở đăngký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;

e) Ngừng hoạt động kinh doanh mộtnăm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;

Chi cục Thuế lập hồ sơ kiến nghị SởKế hoạch - Đầu tư thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xóa tên trongsổ đăng ký kinh doanh đối với Cty Bách Hoa theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh, đề nghị Chi cục Thuế quận Tân Bình xem xét có hướng xử lý phù hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HCLT, PC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm