BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7906/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2011

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các trường đại học có trường THPT chuyên;
- Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gialớp 12 trung học phổ thông (THPT) năm 2011 được thực hiện theo Quy chế thi chọnhọc sinh giỏi (HSG) ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), được sửa đổi bổ sungtại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2007; Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐTngày 22/12/2008; Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BGDĐTngày 18/11/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Để tổ chức tốt Kỳ thi, Bộ lưu ý các đơnvị một số điểm dưới đây:

1. Lịch thi

Tổ chức 02 buổi thi:

Ngày 11/01/2011: thi 01buổi cho tất cả các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn,Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.

Ngày 12/01/2011: thi 01buổi cho các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học.

Thời gian làm bài của mỗi môn: 180phút/buổi thi (không kể thời gian giao đề).

Thời gian bắt đầu làm bài: 08 giờ 00hằng ngày.

2. Phạm vi nội dung thi

Theo Chương trình giáo dục THPT hiệnhành và Chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT ban hành kèm theo Côngvăn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ GDĐT.

3. Đề thi

Bộ GDĐT sẽ gửi đề thi (chính thức và dự bị) đến các Ban coi thi thông qua Thủtrưởng đơn vị dự thi nơi đặt Ban coi thi. Nếu đến 16 giờ 00 ngày08/01/2011 chưa nhận được bưu kiện gửi đề thi của Bộ, Thủ trưởngcơ quan quản lý giáo dục của nơi đặt Ban coi thi phải thông báo GẤP (qua điệnthoại và bằng fax) về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) đểcó biện pháp xử lý kịp thời.

a) Đề thi chính thức: mỗi buổi thi cómột đề thi chính thức cho mỗi môn thi; thí sinh được phát đề thi do Bộ GDĐT insẵn.

b) Đối với đề thi dự bị:

- Trường hợp phải sử dụng đề thi dựbị, Bộ GDĐT sẽ quyết định và thông báo nơi phải thi, lịch thi, đồng thời hướngdẫn việc in sao đề thi dự bị;

- Trường hợp không sử dụng đề thi dựbị, các Ban coi thi phải giữ nguyên niêm phong túi đựng đĩa CD đề thi dự bị đểgửi cùng hồ sơ thi về Cục KTKĐCLGD.

4. Việc sử dụng công nghệ thông tin

Các đơn vị dự thi thống nhất sử dụngphần mềm quản lý thi HSG trong đĩa CD chứa phần mềm gửi kèm theo Công văn này. 

Các đơn vị khẩn trương tổ chức càiđặt, khai thác, sử dụng phần mềm phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức thi. Cầnnghiên cứu kỹ các phụ lục đính kèm để tránh nhầm lẫn về mã số đơn vị dự thi và sốliệu đăng ký dự thi.

Các báo cáo và các file gửi về Cụcphải được in và chiết xuất từ phần mềm quản lí thi chọn HSG để đảm bảo đúng quyđịnh về cấu trúc.

5. Đăng ký dự thi

Các đơn vị dựthi phải gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục:

- Đăng ký dự thi theo Phụ lục1 đính kèm (bản in và file lưu trong đĩa CD, chiết xuất từ phần mềm quản lí thichọn HSG của đơn vị), trước ngày 02/12/2010.

- Danh sách thí sinh đăng ký dựthi theo Phụ lục 2 đính kèm (bản in và file lưu trong đĩa CD, chiết xuất từphần mềm quản lí thi chọn HSG của đơn vị) trước ngày 20/12/2010.

Các đơn vị dự thi ghép gửi thêm một Bảnđăng ký dự thiDanh sách thí sinh đăng ký dự thi (bản in và filelưu trong đĩa CD) về cơ quan quản lý giáo dục của nơi đặt địa điểm thi ghéptrước ngày 15/12/2010.

6. Tổ chức các Ban coi thi

Trước ngày 15/12/2010,Bộ GDĐT sẽ thông báo cho các đơn vị dự thi về việc tổ chức các Ban coi thi vàviệc điều động nhân sự tham gia các Ban coi thi.

Căn cứ văn bảnđiều động của Bộ GDĐT, các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia các Ban coi thiđảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã được quyđịnh tại Điều 7 của Quy chế thi chọn HSG. Danh sách cán bộ, giáo viên được cửtham gia Ban coi thi phải gửi đến Thủ trưởng đơn vị dự thi nơi đặt Ban coi thi đótrước ngày 25/12/2010 để ra Quyết định thành lập Ban coi thi.

Lưu ý: Giáo viên được cử đi coi thi môn Tinhọc và các môn Ngoại ngữ phải là người đang giảng dạy chính môn coi thi đó ởcấp THPT; giáo viên coi thi các môn Ngoại ngữ phải biết sử dụng thành thạo thiếtbị nghe đĩa CD.

7. Lịch làm việc của các Ban coi thi

· Ngày 09/01/2011:

Cơ quan quản lýgiáo dục của đơn vị dự thi nơi đặt Ban coi thi tổ chức tiếp đón và bố trí chỗăn, ở cho các cán bộ, giáo viên từ các đơn vị dự thi khác đến tham gia Ban coithi.

Niêm yết tại mỗi phòng thi:

- Quy định về trách nhiệm của thísinh (Điều 28, Quy chế thi chọn HSG);

- Quy định về các tài liệu và vậtdụng thí sinh được phép mang vào phòng thi (Điều 27, Quy chế thi chọn HSG);

- Danh sách thí sinh trong phòngthi.

· Ngày 10/01/2011:

- Họp Ban coi thi: quán triệt Quychế thi chọn HSG và các văn bản liên quan đến kỳ thi; kiểm tra hồ sơ thi; kiểmtra điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ thi, niêm phong các phòng thi sau khi đãkiểm tra và hoàn thành các công việc chuẩn bị khác cho kỳ thi;

- Tập trung thí sinh để phổ biến Quychế thi chọn HSG và các văn bản có liên quan tới Kỳ thi chọn HSG quốc gia lớp12 THPT năm 2011.

· Ngày 11/01/2011 và 12/01/2011:

- Tổ chức coi thi theo quy định tại Điều29 của Quy chế thi chọn HSG.

- Trước 10 giờ 00 ngày 11/01/2011, gửi qua đường fax hoặc điện thoại báocáo nhanh số lượng thí sinh dự thi (tổng số và theo từng môn thi) và tình hìnhtổ chức coi thi về Cục KTKĐCLGD. Các trường hợp đặc biệt phải báo cáo ngay bằngđiện thoại đồng thời bằng fax.

- Ngày 12/01/2011, ngaysau khi kết thúc buổi thi, Trưởng Ban coi thi chịu trách nhiệm gửi qua đườngchuyển phát nhanh (hoặc gửi bảo đảm nếu không có chuyển phát nhanh) về CụcKTKĐCLGD 01 (một) bưu kiện gồm 2 bì:

+ Một bì chứa túi số 4,quy định tại Quy chế thi chọn HSG;

+ Một bì đựng đĩa CD và Danh sách thí sinh dự thi theo Phụ lục 3.1 đính kèm (bản invà file lưu trong đĩa CD, chiết xuất từ phần mềm quản lí thi chọn HSG của đơnvị sau khi đã cập nhật thông tin sau buổi thi cuối củakỳ thi, có xác nhận của Trưởng Ban coi thi).

Bưu kiện gửi vềBộ phải có dấu niêm phong, dấu ngày gửi, theo địa chỉ sau:

Ông Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểmđịnh chất lượng giáo dục

30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai BàTrưng, Hà Nội.

- Trước 15 giờ 30 ngày12/01/2011, gửi qua đường fax (hoặc email) và chuyển phát nhanh về Cục KTKĐCLGD Báocáo tổng kết coi thi và Bảng tổng hợp coi thi theo Phụ lục 3.2 đính kèm (bản in và file chiết xuất từ phầnmềm quản lí thi chọn HSG của đơn vị).

8. Các điểm lưu ý khác

·Yêu cầu riêng đối với môn Toán thực hiện như năm2009 (xem Công văn số 11723/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/12/2008 về việc Hướng dẫn tổchức kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2009).

· Đơn vị dự thi ghép liên hệ với đơn vị đặt Ban coithi để đơn vị đặt Ban coi thi đăng kí số phòng thi cho cả Ban coi thi.

· Nếu đến ngày 02/01/2011 chưa nhận đượcgiấy thi, túi đựng bài thi, cơ quan quản lý giáo dục của nơi đặt Ban coi thi cầnliên hệ ngay với Cục KTKĐCLGD để có biện pháp xử lý kịp thời.

· Về bố trí phòng thi: xếp ghép ít nhất 2 đội tuyểntrong một phòng thi, trừ đội tuyển Tin học và Ngoại ngữ.

· Đối với việcchuẩn bị và tổ chức coi thi các môn Ngoại ngữ: Mỗi phòng thi môn Ngoạingữ cần trang bị một máy nghe đĩa CD; mỗi đơn vị phải có ít nhất một bộ máynghe đĩa CD dự phòng, chung cho các phòng thi Ngoại ngữ.

· Đối với việc chuẩn bị và tổ chức coi thi mônTin học: cùng với việc thực hiện Quy chế thi chọn HSG, cần lưu ý thựchiện các điểm dưới đây:

- Chuẩn bị nguồn điện: Ngoài nguồn điện chính, nhất thiếtphải chuẩn bị nguồn điện dự phòng có đủ công suất và điện áp để Ban coi thi sửdụng.

- Chuẩn bị và bố trí máy vi tính,máy in:

Đảm bảo cho mỗi thí sinh 01 máy vitính có ổ ghi đĩa CD để làm bài thi. Phải bố trí máy trong phòng thi sao chomỗi thí sinh không nhìn thấy màn hình của các thí sinh khác. Các máy vi tínhdùng cho thí sinh phải tương đương nhau về cấu hình. Sau khi kiểm tra, các máyvi tính phải được niêm phong ở các vị trí “cổng” để không sử dụng các loại đĩa,USB, Internet, đồng thời niêm phong phòng máy tính.

Mỗi phòng thi phải có một máy vitính và kèm máy in laser để in bài làm của thí sinh; có ít nhất 1 máy vi tínhvà 1 máy in dự phòng.

Cài đặt phần mềm cho các máy vitính: Hệ điều hành Windows XP, Turbo Pascal 7.0, C++, Free Pascal,phần mềm ghi đĩa CD. Cần đặt ngày giờ chính xác cho hệ thống; quét sạch viruscho các máy vi tính; không được cài đặt phần mềm và các tài liệu khác. Việc càiđặt phải được hoàn thành trước ngày 09/01/2011 (Lưu ý: FreePascal được cung cấp miễn phí trên Internet).

- Chuẩn bị đĩa CD (có đĩa dựphòng) để ghi bài làm của thí sinh: Thống nhất dùng loại đĩa Maxell, đĩamới trong hộp còn ni lon bảo vệ.

- Chuẩn bị đủ giấy thi để in bàilàm của thí sinh; chuẩn bị mực in dự phòng, bàn dập ghim kèm theo hộp ghim,bút chuyên dùng ghi trên đĩa CD (TWIN CD MARKER).

- Trường hợp có sự cố nguồn điệnhoặc phải đổi máy vi tính, phải lập biên bản và bù giờ bị mất cho thí sinh;nếu thời gian khắc phục sự cố nhiều hơn 30 phút phải hủy bỏ buổi thi. Đơn vị cốtình gây ra sự cố để có lợi cho việc làm bài của thí sinh sẽ bị xử lý.

- Các yêu cầu đối với cán bộ kỹthuật tin học:

Trong suốt thời gian thi, phảithường trực tại nơi quy định để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thí sinh và cán bộcoi thi, hết giờ thi phải xoá hết các dữ liệu liên quan đến môn thi trong máy.Tất cả các công việc này phải được thực hiện dưới sự giám sát của cán bộ coithi môn Tin học.

- Một số điểm lưu ý đối với cánbộ coi thi môn Tin học:

+ Trước khi gọi thí sinh vào phòngthi, phải kiểm tra các niêm phong đã quy định và nguồn điện.

+ Quản lí đĩa CD như quản lý giấythi; chỉ phát cho thí sinh đĩa mới, đựng trong hộp còn ni lon bảo vệ.

+ Chỉ bỏ niêm phong ổ ghi đĩa CD saukhi có hiệu lệnh thu bài thi của thí sinh.

+ Niêm phong các đĩa CD ghi file bàilàm của thí sinh và các bài làm in trên giấy của mỗi phòng thi, riêng theo từngloại.

+ Chỉ cho thí sinh rời khỏi phòngthi khi đã hoàn tất việc thu bài thi của tất cả các thí sinh.

- Một số điểm lưu ý đối với thísinh môn Tin học:

+ Ghi rõ các thông tin (kể cả số tờđã dùng để in bài làm) vào phần phách ở tờ giấy thứ nhất dùng để in bài làm;đối với các tờ sau, chỉ ghi số báo danh dự thi. Ngoài các thông tin vừa nêu,không ghi bất kì dấu hiệu nào khác lên tờ giấy in bài làm.

+ Ghi số báo danh, ngày thi và kýtên lên đĩa CD ghi file bài làm.

+ Nộp bài làmghi trên đĩa CD và in trên giấy ngay sau khi hết giờ làm bài.

Nhận được Côngvăn này, các đơn vị nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu cần traođổi thêm về các vấn đề liên quan tới kỳ thi, cần liên hệ với Cục KTKĐCLGD, 30Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, theo địa chỉ email: [email protected]; điện thoại: (04)38683992, (04)38684255 và fax: (04)38683700,(04)38683892./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ
VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Kiên


Phụ lục 1 :

MẪU ĐĂNG KÝ DỰ THI

(Gửi file và bản Đăng ký này vềCục KTKĐCLGD trước ngày 02/12/2010 qua bưu điện; đồng thời gửi email theo địachỉ: [email protected])

(Kèm theo Công văn số:7906/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/11/2010)

(ĐƠN VỊ DỰ THI)

(Mã đơn vị: ......)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:………/………

V/v Đăng ký dự thichọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPTnăm 2011

………, ngày …… tháng….năm 2010

Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm địnhchất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tên Đơn vị)…………………………… đăng ký thamdự kỳ thichọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPTnăm 2011 nhưsau:

1. Đội tuyển và thí sinh mỗi độituyển:

Đội tuyển

Toán

Vật lí

Hoá học

Sinh học

Tin học

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lí

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Trung Quốc

Số thí sinh

2. Số phòng thi:…………………………

(xếp ghép ít nhất 2 đội tuyển trongmột phòng thi, trừ đội tuyển Tin học và Ngoại ngữ).

3. Tổng số giám thị:……… …………………………………..….....................

4. Địa điểm đặt Ban coi thi:………….................................…….……..........

Số điện thoại:……………................. Số Fax: ……..………............................

5. Người liên hệ về công tác tổ chứcthi của Đơn vị dự thi:

Họ vàtên:........................................... Chứcvụ:................................................

Số điện thoại diđộng:………………………email:…………………………..

6. Cán bộ phụ trách công nghệ thôngtin phục vụ kỳ thi:

Họ vàtên:........................................... Chứcvụ:................................................

Số điện thoại di động:………………………email:…………………………..

7. Địa chỉ sở GD&ĐT hoặc ĐH,trường ĐH có trường THPT Chuyên:

…………………..……………..….....................…………………..…………

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……..
- Lưu: …….. .

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 2:

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI

(Gửi file và bản Danh sách thísinh ĐĂNG Kí dự thi về Cục KTKĐCLGD trước ngày 20/12/2010 qua bưu điện; đồngthời gửi email theo địa chỉ: [email protected])

(Kèm theo Công văn số:7906/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/11/2010)

KỲ THI CHỌN HSG QUỐC GIA

LỚP 12 THPT NĂM 2011

ĐƠN VỊ DỰ THI: ………………..

MÃ ĐƠN VỊ: ……………………

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI

Số TT

Môn thi

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Nam/nữ

Nơi học

Kết quả của học kỳ (hoặc năm học) liền kề trước kỳ thi

Kết quả điểm kỳ thi lập đội tuyển

Lớp

Trường (THPT)

Hạnh kiểm

Học lực

Điểm TB môn dự thi

Danh sách này gồm …….. thí sinh.

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký ghi rõ họ tên)

….., ngày ……. tháng….. năm ………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên đóng dấu)


Phụ lục 3.1:

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

(Gửi các file và bản Danh sáchthí sinh DỰ THI về Cục KTKĐCLGD qua bưu điện; đồng thời gửi email theo địachỉ: [email protected])

(Kèm theo Công văn số:7906/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/11/2010)

KỲ THI CHỌN HSG QUỐC GIA

LỚP 12 THPT NĂM 2011

BAN COI THI: ……………..

MÃ ĐƠN VỊ: ………………

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

 

SốTT

Môn thi

Số báo danh

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Nam/nữ

Nơi học

Kết quả của học kỳ (hoặc năm học) liền kề trước kỳ thi

Kết quả điểm kỳ thi lập đội tuyển

Lớp

Trường (THPT)

Hạnh kiểm

Học lực

Điểm TB môn dự thi

Danh sách này gồm …….. thí sinh.

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký ghi rõ họ tên)

….., ngày ……. tháng….. năm ………

TRƯỞNG BAN COI THI

(Ký tên đóng dấu)


Phụ lục 3.2:

BẢNG TỔNG HỢP COI THI

(Gửi file và bảng Tổng hợp coi thi về Cục KTKĐCLGDtrước 15 giờ ngày 12 /1 /2011 qua bưu điện; đồng thời gửi mail theo địa chỉ:[email protected])

(Kèm theo Công văn số:7906/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/11/2010)

KỲ THI CHỌN HSG QUỐC GIA

LỚP 12 THPT NĂM 2011

BAN COI THI: ……………….

MÃ ĐƠN VỊ: ………………….

BẢNG TỔNG HỢP COI THI

1. Tổng hợp số thí sinh đăng kí dự thi:

2. Số thí sinh dự thi:

3: Số thí sinh vắng thi:

(Nếu không có thí sinh vắng thì không in ra bảng này)

Số TT

Môn thi

Số báo danh

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Nam/nữ

Nơi học

Lớp

Trường (THPT)

Danh sách này gồm…..thí sinh.

4. Các sự cố trong khi coi thi (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký ghi rõ họ tên)

……., ngày ….. tháng ……… năm ……….

TRƯỞNG BAN COI THI

(Ký tên đóng dấu)


Phụ lục 4:

QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ ĐƠN VỊ DỰ THI

(Kèm theo Công văn số:7906/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/11/2010)

Mã số

Đơn vị

Mã số

Đơn vị

Mã số

Đơn vị

01

An Giang

25

Hà Tĩnh

49

Quảng Ninh

02

Bà Rịa-Vũng Tàu

26

Hải D­­ương

50

Quảng Trị

03

Bạc Liêu

27

Hải Phòng

51

Sóc Trăng

04

Bắc Giang

28

Hậu Giang

52

Sơn La

05

Bắc Kạn

29

TP. Hồ Chí Minh

53

Tây Ninh

06

Bắc Ninh

30

Hoà Bình

54

Thái Bình

07

Bến Tre

31

Hư­­ng Yên

55

Thái Nguyên

08

Bình D­­ương

32

Khánh Hoà

56

Thanh Hoá

09

Bình Định

33

Kiên Giang

57

Thừa Thiên-Huế

10

Bình Phư­­ớc

34

Kon Tum

58

Tiền Giang

11

Bình Thuận

35

Lai Châu

59

Trà Vinh

12

Cà Mau

36

Lạng Sơn

60

Tuyên Quang

13

Cao Bằng

37

Lào Cai

61

Vĩnh Long

14

Cần Thơ

38

Lâm Đồng

62

Vĩnh Phúc

15

Đà Nẵng

39

Long An

63

Yên Bái

16

Đăk Lak

40

Nam Định

64

ĐH Huế

17

Đak Nông

41

Nghệ An

65

ĐHQG Hà Nội

18

Điện Biên

42

Ninh Bình

66

ĐHQG TP. HCM

19

Đồng Nai

43

Ninh Thuận

67

Trường ĐHSP Hà Nội

20

Đồng Tháp

44

Phú Thọ

68

Trường ĐH Vinh

21

Gia Lai

45

Phú Yên

69

Trường Vùng cao Việt Bắc

22

Hà Giang

46

Quảng Bình

70

Trường ĐHSP TP. HCM

23

Hà Nam

47

Quảng Nam

24

Hà Nội

48

Quảng Ngãi