BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 791/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn triển khai Đề án 2 được ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Đề án “Củng cố,kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáodục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”được banhành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướngChính phủ (sau đây gọi là Đề án), Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là các Bộ,ngành, đoàn thể và địa phương) triển khai một số nội dung sau đây:

I. VỀ TỔ CHỨC

1.1. Ở Trung ương

- Theo quy định tại điểm a mục 2phần VI của Đề án thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo thực hiệnĐề án của Trung ương, do đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban, đồngchí Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp làm Phó Trưởng banvà thành viên là lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ, ngành được giao phối hợp vớiBộ Tư pháp thực hiện Đề án.

- Đối với các Bộ, ngành, đoànthể: Đề nghị giao tổ chức pháp chế là đơn vị thường trực, tham mưu giúp các Bộ,ngành, đoàn thể triển khai Đề án.

1.2. Ở địa phương

Đề nghị các Sở Tư pháp tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp thànhlập Ban Chỉ đạo Đề án do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố- Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, thànhphố làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó Trưởng ban và thànhviên là lãnh đạo của các Sở, ban, ngành có liên quan.

Riêng đối với các địa phương đãthành lập Ban chỉ đạo (hoặc tiểu ban chỉ đạo) thực hiện Đề án 4 – Chương trình212, thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, có thể bổ sung thêm thànhviên Ban chỉ đạo (hoặc tiểu ban chỉ đạo) để có thể triển khai thêm nhiệm vụ vàcác nội dung của Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhânlực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, pháttriển của đất nước”.

II. VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰCHIỆN ĐỀ ÁN

1. Trên cơ sở nội dung Đề án đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể,địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch tổng thể để triển khai Đề án cho giaiđoạn từ năm 2009 đến năm 2012, đồng thời xây dựng Kế hoạch chi tiết cho từngnăm để triển khai Đề án.

Kế hoạch bao gồm các nội dungchính sau đây:

- Mục đích, yêu cầu;

- Các hoạt động cụ thể, sản phẩmcủa từng hoạt động trong Đề án;

- Cơ quan thực hiện;

- Thời gian, tiến độ, kinh phívà tổ chức thực hiện.

2. Trong năm 2009, trong phạm viquản lý của mình, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung thực hiện mộtsố hoạt động sau đây:

- Tiến hành rà soát nguồn nhânlực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng Báo cáo về thực trạngnguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó cần thểhiện rõ các nội dung như: kết quả củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượngnguồn nhân lực về phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua; thực trạngnguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay (về số lượng, chất lượng); tồn tại, khókhăn, nguyên nhân và đề xuất với cơ quan chức năng các giải pháp nâng cao chấtlượng đội ngũ này;

- Xây dựng, hoạch định các chínhsách, biện pháp kiện toàn, củng cố về tổ chức và nhân lực tham gia công tác phổbiến, giáo dục pháp luật;

- Bổ sung biên chế, bố trí cánbộ có trình độ chuyên môn về pháp luật để theo dõi, thực hiện công tác phổbiến, giáo dục pháp luật;

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡngvà nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đốivới nhóm đối tượng quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo điểmđối với một số đối tượng trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục phápluật;

- Cung cấp tài liệu và cácphương tiện hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Theo quy định tại Mục 4 Phần VIcủa Đề án, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương lập dự toánkinh phí, trên cơ sở ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho các Bộ, ngành, đoànthể, địa phương, sau đó trình cơ quan tài chính có thẩm quyền phê duyệt.

Việc lập dự toán kinh phí chitiết căn cứ theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tàichính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổbiến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, đoànthể, địa phương cần huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức,cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời kết hợp với các Chương trình, Đề án khác(nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban chỉ đạo thực hiệnĐề án Trung ương

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốcviệc tổ chức thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo, điều phối các hoạtđộng của Đề án nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trên phạm vi cả nướcvà trong từng địa bàn cụ thể.

- Sơ kết, tổng kết đánh giá việcthực hiện Đề án trên phạm vi cả nước, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thểtiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động của Đề án trong giai đoạn tới nhằm xâydựng được nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng cácyêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước.

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ,Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắctrong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chínhphủ về tình hình triển khai thực hiện Đề án trên toàn quốc.

2. Đối với các Bộ, ngành, đoànthể, địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức vàkiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữacác Bộ, ngành, đoàn thể với địa phương nhằm phát huy sức mạnh trong việc củngcố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đạt được các mục tiêucủa Đề án.

- Thực hiện sự chỉ đạo, hướngdẫn của Ban chỉ đạo Đề án của Trung ương, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thựchiện Đề án về Ban chỉ đạo (thường trực là Bộ Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Trên đây là một số nội dung cầnthực hiện nhằm triển khai có hiệu quả Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng caochất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứngyêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”. Trong quá trình thực hiện, nếuphát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phản ánh kịpthời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để nghiên cứu, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Pháp chế Bộ, ngành, đoàn thể (để thực hiện);
- Sở Tư pháp (để thực hiện);
- Vụ KH-TC, VP Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền