TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Segawa Tool Việt Nam
Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm Công Nghiệp II, Đường số 11,
KCN Tân Bình, Q.Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0312373751

Trả lời văn bản số 02- 2014/CV-SEGAWAngày 05/12/2014 của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính vềchi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp;

“Khi phát sinh chi trợ cấp mất việclàm doanh nghiệp được hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người laođộng theo quy định tại Thông tư này vào chi phí quản lý doanh nghiệp và đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Riêng năm 2012, doanh nghiệp được sửdụng số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã trích lập theo quy định tạiThông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính đến 31/12/2011 (nếucó) để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Nếu số dư Quỹ dự phòng trợcấp mất việc làm không đủ hoặc doanh nghiệp không có số dư Quỹ để chi trợ cấpmất việc làm cho người lao động thì toàn bộ phần chi còn thiếu doanh nghiệpđược hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tàichính năm và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệptheo quy định. Trường hợp khi lập báo cáo tài chính năm 2012, nếu nguồn Quỹ dựphòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp còn số dư (sau khi đã chi trợ cấp mấtviệc làm trong năm 2012) doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 củadoanh nghiệp, doanh nghiệp không được chuyển số dư Quỹ sang năm sau sử dụng”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty có tổng số lao động là 4 người không bắt buộc phải tham gia bảo hiểmthất nghiệp thì kể từ năm 2013 khi phát sinh khoản trợ cấp mất việc làm theoquy định của Luật lao động, Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế. Công ty không được trích trước khoản trợ cấp mất việc làm, trườnghợp Công ty đã trích trước vào chi phí khoản trợ cấp mất việc làm thì phải hoànnhập lại và không được kết chuyển sang năm sau.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- P.KT 1;
- Lưu VT-TTHT.
4278- 321491/vxthắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga