TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/GSQL-GQ1
V/v thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật mạng Nokia Siemens Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 12A&14 Tháp Handi Resco số 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội).

Phúc đáp công văn số 39/NSN ngày31/7/2013 về việc tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng, Cục Giám sát quảnlý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có văn bảntrao đổi với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện theo đề nghị của BộThông tin truyền thông tại công văn số 1975/BTTTT-CNTT ngày 05/7/2013. Trong thờihạn chờ ý kiến của Bộ Thông tin truyền thông, cơ quan Hải quan và doanh nghiệptiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/2/2013của Bộ Thông tin truyền thông.

Thủ tục tạm xuất - tái nhập hànghóa để bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều49 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý trả lời đểCông ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải