UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 791/SXD-QLHĐXD
V/v hướng dẩn một số nội dung giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Công thương; Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban QL khu kinh tế;
- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Căncứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày20/6/2012;

Căncứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quảnlý chất lượng công trình xây dựng;

Căncứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Thông tư 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng Hướngdẩn một số nội dung về Giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng;

Căn cứCông văn số 3206/UBND-XD1 ngày 28/7/2014của UBND tỉnh về việc thực hiệnThông tư 04/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng hướng dẩn một số nội dung thực hiện giámđịnh tư pháp trong hoạt động xây dựng cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp:Thực hiện theo Điều 7 của Luật Giám định tư pháp.

2. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệmgiám định viên tư pháp: Thực hiện theo Quyđịnh tại Điều 8 Luật Giám định tư pháp.

3. Điều kiện năng lựccủa tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng:

- Điềukiện năng lực của giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xâydựng theo vụ việc: Thực hiện theo Quy định tại Điều5 Thông tư 04/2014/TT-BXD

- Điều kiện năng lực củatổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc: Thực hiện theo Quy định tại Điều6 Thông tư 04/2014/TT-BXD

- Điều kiện năng lực của văn phònggiám định tư pháp xây dựng: Thực hiện theo Quy định tại Điều7 Thông tư 04/2014/TT-BXD

4. Đăng ký, công bố thông tin cánhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng:

- Cá nhân có nhu cầu là người giám định tư pháp xây dựng theo vụviệc cung cấp thông tin theo Phụ lục 1 của Thông tư 04/2014/TT-BXD (đính kèmvăn bản này)gửi Sở Xây dựng để được xemxét công bố theo quy định

- Tổ chức tư vấn có nhu cầu là tổ chức giám định tư pháp xây dựngtheo vụ việc tập hợp thông tin theo Phụ lục 2 của Thông tư 04/2014/TT-BXD (đính kèm văn bản này) gửi về Sở Xây dựng để được xemxét công bố theo quy định

- Văn phòng giám định tư pháp xây dựng cung cấp thông tin theo Phụlục 2 của Thôngtư 04/2014/TT-BXD (đínhkèm văn bản này) gửi về Sở Xây dựng để được xem xét công bố theo quy định

5. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng: Sở Xâydựng căn cứ tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng theo quy định của Luật Giám định tư pháp và Thông tư 04/2014/TT-BXD ngày22/4/2014 của Bộ Xây dựng để tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bổ nhiệm giám định viên tưpháp, sau đó gửi (01 bộ Hồ sơ) Sở Tư pháp xem xét, đề xuất; Sở Xây dựng hoànthiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung giám định tưpháp trong hoạt động xây dựng. Sở Xây dựng đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyênngành (Giaothông vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công thương), UBND cáchuyện, thành phố, thị xã, Ban QL khu kinh tế thông báo và hướng dẫn các tổchức, cá nhân hoạt động xây dựng có nhu cầu tham gia thực hiện giám định tưpháp trong hoạt động xây dựng biết và triển khai thực hiện theo hướng dẫn củavăn bản này. Văn bản này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựngHà Tĩnh: Soxaydung.hatinh.gov.vn ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Hội đồng nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo sở (báo cáo);
- Ban biên tập cổng TTĐT Sở Xây dựng;
- Lưu : VT-QLHĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thống