ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/UBND-VX
Về việc cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Th trưng các S - ban - ngành;
- Chtịch y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện.

Bằng nhiu biện pháp đng bộ và hiệu quả, sự chđạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; sự cgắng nlực của ngành Y tế và chính quyền các cấp; sự ủng hộ, hợp tác của người dân trên địa bàn; đến nay Thành phố đã kim soát tốt tình hình dịch COVID-19 (đã 35 ngày không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng), nhm thực hiện “Mục tiêu kép” đảm bảo hoạt động kinh doanh sản xuất và nhu cầu đời sng nhân dân Thành phố, xét đề nghị của SY tế tại Công văn số 1419/SYT-NVY ngày 17 tháng 3 năm 2021 về đề xuất biện pháp đảm bảo công tác phòng, chng dịch COVID-19;

Ủy ban nhân dân Thành phố chđạo như sau:

1. Tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, coi thường dịch bệnh, tuân thủ biện pháp 5K của Bộ Y tế, trong đó bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

2. Các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke được phép hoạt động trở lại nhưng phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định ca ngành y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, vệ sinh khử khun bề mặt, trang bị dung dịch sát khuẩn đầy đủ; nhân viên phải tuân thcác điều kiện vệ sinh phòng hộ theo hướng dẫn của ngành y tế; áp dụng hình thức khai báo y tế điện tử để phục vụ điều tra truy vết khi cần thiết; thực hiện đầy đcác hoạt động đảm bảo an toàn khác theo hướng dn của Ban Chđạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các Bộ Tiêu chí đã được Thành phố ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tưng Chính ph; (để báo cáo)- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường tr
c HĐND.TP; (để báo cáo)
- TTUB: CT
, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT.(VX-VNga)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức