VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7910/VPCP-KTTH
V/v kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Xét Báo cáo ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Tng cục Hải quan v giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độngkiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triểnkhai kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu có ảnh hưởng tới sức khỏecon người trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016 với lộ trình cụ thể như sau:

- Tháng 12 năm 2015: Triển khai tại thành phố Hải Phòng.

- Tháng 01 năm 2016: Triển khai tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ ChíMinh, thành phố Đà Nng, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh QuảngNinh.

2. Yêu cầu các Đồng chí Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộtrực tiếp chỉ đạo quyết liệt:

- Rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý cho hoạt độngkiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ, ngành mình phụ trách; Ban hành Danh mục hànghóa phải kiểm tra trước thông quan (kèm theo mã số HS);

- Đổi mới mới phương thức tổ chức thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo hướngtạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác truyền thông,đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, công chức thực hiện kiểm tra chuyên ngành;

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân lực phục vụ hoạt độngkiểm tra chuyên ngành. Trường hp chưabố trí kinh phí để thực hiện trong năm 2015, đề xuất Bộ Tài chính trình Thủ tướngChính phủ tạm ứng nguồn kinh phí của ngành Hải quan để thực hiện.

3. Giao Bộ Tài chính theo dõi, đônđốc triển khai thực hiện các công việc trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết,thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
-
Tổng cục Hải quan;
-
VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTgCP,các Vụ: TH, TCCV,QHQT,KGVX, KTN, TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư. KTTH (3b).S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
N
guyễn Sỹ Hiệp