VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 7911/VPCP-KTN
V/v chuyển giao Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai cho Công ty Cao su Phú Riềng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Bình Phước (công văn số 3252/UBND-SX ngày 23 tháng 10 năm 2008), ý kiếncủa các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chínhvà Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bàn giao Ban quản lý rừng phònghộ Đồng Nai thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước choCông ty Cao su Phú Riềng thuộc Tập đoàn Côngnghiệp Cao su Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển giao Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai thuộc tỉnhBình Phước cho Công ty Cao su PhúRiềng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhBình Phước và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Namtổ chức thực hiện việc giao nhận này theo quy định hiện hành. Tập đoàn Côngnghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạo Công ty Cao su Phú Riềng sau khi tiếp nhận bàngiao có trách nhiệm bảo vệ diện tích rừng phòng hộ theo quy định của Luật bảovệ Phát triển rừng; đồng thời có phương án quản lý, sử dụng đất, rừng sản xuấttheo quy hoạch của ngành và địa phương theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Công ty Cao su Phú Riềng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý,
các Vụ: ĐMDN, KTTH, TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Viết Muôn