BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7919/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng máy cắt chân không/khí SF6

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nng.

Trả lời công văn số 686/H QĐNg-KTSTQ ngày 15/5/2014 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc phânloại mặt hàng “máy cắt chân không cấp điện áp 24kV”, “máy cắt kSF6 cấp điện áp 24kV”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 107/2007/QĐ-BTCngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của BộTài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ny 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loạihàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kim tra an toàn thực phm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu;

Căn cứ Chứng thư giám định số N1.GĐ.15.083 ngày 28/5/2015 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩnđo lường chất lượng 2;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 Nhóm 85.35:

Mặt hàng “máy cắt chân không cấp điện áp 24kV”, “máy cắt khíSF6 cấp điện áp 24kV” được lắp trong tủ điện trung thế, dùng để đóng ngắt mạchđiện, có khả năng ngt mạch tự độngkhi quá dòng, quá áp là loại máy có khả năng thực hiện đóng, cắt mạch điện nhờcơ cấu truyền động tích năng lò xo và được điều khiển bằng tay hoặc bằng điệnqua các cuộn dây đóng, cắt điệntừ; khi máy cắt cắt mạch điện trong tình trạng có dòng điện thìhồ quang sinh ra sẽ được dập tắt trong buồng chân không (hoặc buồng khí SF6)thuộc nhóm 85.35: “Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặcdùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộchống sét, bộ khống chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm, hộp đấu nối)dùng cho điện áp trên 1.000 V”, phân nhóm 8535.30: “- Cầu dao cách ly thiết bị đóng - ngắt điện”, mã số 8535.30.19: “- - - Loại khác”.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nng căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn trên để phân loại mặt hàng “máy cắtchân không cấp điện áp 24kV”, “máy cắt khí SF6 cấp điện áp 24kV” theo đúng quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Đà Nng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
-
Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (để biết);
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái