VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 7919/VPCP-V .I
V/v rà soát, kiểm tra các containernghi chứa hàng cấm, hàng nhập lậu

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tàichính - Phó Trưởng Banthườngtrực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389quốc gia tạiVăn bản số 33/BC-VPTT ngày14 tháng 9 năm 2015 về kết quả thực hiện Kếhoạch phối hợp kiểm tra, x lý hành vi buôn lậu các mặthàng cấm nhập khẩutrên địabàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc -Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ýkiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng Ban thườngtrực Ban Chỉ đạo 389quốc gia chỉ đạo Tng cục Hi quan khẩn trương rà soát, kiểm tracác containernghi chứa hàng cấm, hàng nhập lậutrên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, xử lýnghiêm minh theo quy định những trường hợp vi phạm; đồng thời,chỉ đạoVăn phòng Thường trực Ban Ch đạo 389 quốc gia kiểm tra đôn đốcviệc thựchiện nhiệm vụ trên; báo cáoPhó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc giakết quả trong tháng 10 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Bộ trưởng BộTài chính biết,thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công An, CôngThương;
- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, V.I(3).ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ