BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn thực hiện Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các cơ sở đào tạo giáo viên tiếng Anh.

Để bổ trợ việc nâng cao năng lực nghề nghiệp chogiáo viên tiếng Anh phổ thông, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và họctiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giaiđoạn 2008 – 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên giatrong và ngoài nước để xây dựng văn bản xác định Yêu cầu cơ bản về năng lựcgiáo viên tiếng Anh phổ thông (gửi kèm công văn này).

1. Nội dung của Yêu cầu cơ bản về năng lực giáoviên tiếng Anh phổ thông bao gồm 5 lĩnh vực, mỗi lĩnhvực bao gồm các tiêu chí về kiến thức và kĩ năng cần đạt đối với giáo viên phổthông. Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tổ chức cho giáo viên tiếng Anh vàcán bộ quản lí các trường phổ thông nghiên cứu kĩ từng tiêu chí, lĩnhvực để tự đánh giá và đánh giá đúng năng lực của từng giáo viên, từ đó có kếhoạch tự bồi dưỡng, tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ,đáp ứng các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệpgiáo viên các cấp học.

2. Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếngAnh phổ thông là sự cụ thể hóa và thống nhất với Chuẩn nghề nghiệp giáo viêncác cấp học, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình đánh giá giáo viêntheo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên nhằm khuyến khích, động viên giáo viên tiếngAnh phấn đấu nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Không sử dụng Yêu cầu cơ bản về năng lực giáoviên tiếng Anh phổ thông để đánh giá, xếp loại thi đua; tuyển dụng, phân cônggiáo viên tiếng Anh phổ thông hàng năm.

3. Sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả triểnkhai về Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với báo cáo kết quả đánh giá giáo viên theoChuẩn nghề nghiệp giáo viên hàng năm.

4. Các cơ sở đào tạo giáo viên tiếng Anh thamkhảo Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông để xây dựng, điềuchỉnh và hoàn thiện các chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh phổ thông.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo giáo viêntiếng Anh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơsở giáo dục và Bộ phận thường trực Ban quản lí Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020)để chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Vụ TCCB, BPTTĐANN2020, Vụ GDTH,
Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Thanh tra (để thực
hiện);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

YÊU CẦU CƠ BẢNVỀ NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TIẾNG ANH PHỔ THÔNG

(Kèm theo côngvăn số: 792/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anhphổ thông bao gồm tập hợp các tiêu chí về kiến thức và kĩ năng giúp cho giáoviên có căn cứ để phấn đấu nâng cao năng lực nghề nghiệp; các cơ sở giáo dụcxây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiếngAnh; các cơ sở đào tạo giáo viên tiếng Anh phổ thông sử dụng để xây dựng, điềuchỉnh và hoàn thiện các chương trình đào tạo giáo viên. Đồng thời, Yêu cầu cơbản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông dùng để kết hợp với Chuẩn nghềnghiệp giáo viên đánh giá năng lực nghề nghiệp giáo viên hàng năm.

Nội dung Yêucầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông bao gồm 5 lĩnh vực:

- Kiến thức về môn học và chương trình;

- Kiến thức về dạy học tiếng Anh;

- Kiến thức về học sinh;

- Giá trị và thái độ nghề nghiệp;

- Kết nối và rút kinh nghiệm về dạy học tiếng Anh

Lĩnh vực 1: Kiến thức về môn học và chương trình

1.1. Năng lực tiếng Anh

Giáo viêntiếng Anh phải đạt bậc 4/6 (đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở), bậc5/6 (đối với giáo viên trung học phổ thông) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậcdùng cho Việt Nam.

1.2. Hiểu và vận dụng Khung năng lực ngoạingữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Nắm vững những đặc tả về bậc 1 (đối với giáo viêntiểu học), bậc 2 (đối với giáo viên trung học cơ sở), bậc 3 (đối với giáo viêntrung học phổ thông trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vàvận dụng trong dạy học.

1.3.Kiến thức về hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh

Nắm vững hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp đểvận dụng vào việc giảng dạy theo từng cấp học.

1.4. Hiểu biết về việc họctiếng Anh

Giáo viên hiểu và có khả năng áp dụng kiến thứcvề việc học tiếng Anh trong giảng dạy và tự học, tự bồi dưỡng.

1.5. Hiểu biết về văn hóa cácnước nói tiếng Anh

Hiểu biết những nét cơ bản về văn hóa của cácnước nói tiếng Anh; có khả năng so sánh, đối chiếu với văn hóa Việt Nam và đưacác kiến thức văn hóa vào việc giảng dạy.

1.6. Năng lực khai thác tàiliệu viết bằng tiếng Anh

Có khả năng sử dụng các tài liệu văn học, vănhóa và học thuật viết bằng tiếng Anh phù hợp với cấp học để dạy tiếng Anh.

1.7. Hiểu biết về chương trìnhtiếng Anh phổ thông

Nắm được Chương trình giáo dục phổ thông môntiếng Anh theo từng cấp học và có khả năng sử dụng sách giáo khoa, tài liệugiảng dạy phù hợp với mục tiêu chương trình trong thiết kế bài giảng.

Lĩnh vực 2: Kiến thức về dạyhọc tiếng Anh

2.1. Phương pháp dạy học tiếngAnh

Giáo viên có khả năng tổ chức quá trình dạy học,sử dụng các các phương pháp và kỹ thuật dạy học khác nhau để dạy bốn (4) kỹnăng nghe – nói – đọc – viết cho học sinh phù hợp với cấp học.

2.2. Thiết kế bài giảng

Giáo viên có khả năng thiết kế bài giảng chotừng bài học đảm bảo nội dung chương trình và phát triển bốn (4) kỹ năng nghe –nói – đọc – viết giúp học sinh nắm vững dạng thức và chức năng ngôn ngữ.

2.3. Tổ chức các hoạt động dạyhọc

Giáo viên có khả năng xây dựng môi trường họctập tiếng Anh và tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức khác nhau để tăngcường giao tiếp bằng tiếng Anh phù hợp với đặc điểm học sinh và điều kiện dạyhọc cụ thể.

2.4. Đánh giá kết quả học tập tiếng Anh

Giáo viên hiểu và có khả năng lựa chọn các hìnhthức đánh giá, xây dựng các đề kiểm tra và thi, tổ chức thực hiện việc đánh giáthường xuyên, định kì kết quả học tập và năng lực tiếng Anh của học sinh; biếtsử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy và học.

2.5. Lựa chọn và sử dụng các tài liệu, họcliệu dạy tiếng Anh

Giáo viên có khả năng lựa chọn và khai thác cácnguồn tài liệu, học liệu phù hợp và có tác dụng bổ trợ cho việc học tiếng Anhcủa học sinh; điều chỉnh nội dung các học liệu có sẵn cho phù hợp với mục tiêubài học.

2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạyhọc tiếng Anh

Giáo viên biết khai thác và ứng dụng công nghệthông tin và truyền thông để hỗ trợ cho việc dạy và học tiếng Anh.

Lĩnh vực 3: Kiến thức về học sinh

3.1. Hiểu biết về quy luật phát triển nhậnthức, tâm sinh lí của học sinh

Giáo viên hiểu được sự phát triển về nhận thức,tình cảm và cảm xúc, thái độ học tập của học sinh để điều chỉnh các hoạt độngdạy học cho phù hợp.

3.2. Hiểu biết về đặc điểm phát triển ngônngữ của học sinh

Giáo viên có hiểu biết về đặc điểm phát triểnngôn ngữ của học sinh theo từng giai đoạn. Từ đó, điều chỉnh hoạt động dạy họccho phù hợp với học sinh.

3.3. Phát triển giá trị văn hóa và kinhnghiệm của người học

Giáo viên vận dụng các hiểu biết về giá trị vănhóa, kinh nghiệm học tập của bản thân và học sinh vào quá trình giảng dạy nhằmphát huy tiềm năng và khơi dậy hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh.

3.4. Phát triển tính sáng tạo và tư duy phêphán của học sinh

Giáo viênthực hành tư duy sáng tạo và tư duy phê phán để tự nâng cao trình độ và áp dụngvào giảng dạy để giúp học sinh phát triển các kĩ năng sáng tạo và tư duy phêphán phù hợp với cấp học của mình.

Lĩnh vực 4: Giá trị và thái độ nghề nghiệp

4.1. Thể hiện tính chuyên nghiệp trong dạyhọc tiếng Anh

Giáo viên hiểu và truyền đạt được các giá trịcủa việc học tiếng Anh cho học sinh; thể hiện rõ tính chuyên nghiệp trong giảngdạy.

4.2. Thể hiện sự hợp tác trong giảng dạytiếng Anh

Giáo viên thể hiện được khả năng làm việc hợptác, làm việc theo nhóm để thực hiện tốt hơn công việc của mình và nâng caohiệu quả giảng dạy; hướng dẫn học sinh thực hành các kĩ năng này trong các giờhọc tiếng Anh.

4.3. Khả năng phát triển chuyên môn và họctập suốt đời

Giáo viên có khả năng xây dựng và thực hiện kếhoạch tự học, tự bồi dưỡng; biết khai thác các nguồn thông tin, tài liệu, họcliệu để nâng cao kiến thức và phát triển kĩ năng.

4.4. Đóng góp cho việc dạy và học tiếng Anh

Giáo viên tích cực tham gia các chương trình tậphuấn, bồi dưỡng; đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, góp phần nângcao chất lượng giảng dạy tiếng Anh ở trường phổ thông.

Lĩnh vực 5: Kết nối và rút kinh nghiệm về dạyhọc tiếng Anh

5.1. Kết nối việc dạy học tiếng Anh

Giáo viên hiểu được tầm quan trọng và biết kếtnối quá trình tự học của mình với đồng nghiệp, của học sinh lớp mình với nhữnghọc sinh lớp khác, trường khác.

5.2. Rút kinh nghiệm quá trình dạy và họctiếng Anh.

Giáo viên thường xuyên rút kinh nghiệm, đánh giáquá trình giảng dạy, tự học, tự bồi dưỡng để tìm ra nguyên nhân và giải phápkhắc phục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh.