BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 792/BNN-TCTL
V/v kế hoạch diễn tập “phòng tránh bão, triều cường và tìm kiếm cứu nạn”.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Thựchiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bãoTrung ương tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ngày 13/7/2012và Kế hoạch về diễn tập phòng chống thiên tai năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn (PTNT) quyết định tổ chức diễn tập năm 2013 tại tỉnh Kiên Giangvới nội dung diễn tập “Phòng tránh bão, triều cường và tìm kiếm cứu nạn”. Kếhoạch tổ chức thực hiện diễn tập bao gồm:

1.Mục tiêu:

Diễntập “Phòng tránh bão, triều cường và tìm kiếm cứu nạn” trong tình huống bão đổbộ vào đất liền kèm theo triều cường nhằm mục tiêu hoàn chỉnh việc xây dựng kếhoạch sát thực trong công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra tình huốngthiên tai, đồng thời nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy điềuhành của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứunạn (PCLB&TKCN) và sự phối hợp giữa các đơn vị với nhau trong quá trìnhthực hiện nhiệm vụ PCLB-TKCN trên địa bàn.

2.Nội dung và các giai đoạn tổ chức diễn tập:

1)Nội dung diễn tập:

-Thông báo bão, kêu gọi tàu thuyền và phân luồng sắp xếp tàu thuyền vào nơi neođậu.

-Huy động các lực lượng, phương tiện để tổ chức sơ tán, di dời dân ra khỏi vùngnguy hiểm, tổ chức cho nhân dân tránh trú bão.

-Thực hành gia cố đoạn đê biển bị xung yếu.

- Tổchức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn trên sông, trên biển.

- Tổchức lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, phòng chốngdịch bệnh, cứu trợ dân vùng bị bão và triều cường đổ bộ, khôi phục sản xuất vàổn định đời sống nhân dân.

2)Các giai đoạn diễn tập:

-Giai đoạn 1: Vận hành cơ chế hoạt động PCLB - TKCN.

+Vận hành cơ chế của Ban chỉ huy PCLB - TKCN địa phương để xử lý tình huống xảyra khi bão, triều cường đổ bộ theo kịch bản được xây dựng từ các cấp chínhquyền (tỉnh, huyện, xã) đến người dân;

+Công tác chuẩn bị phòng, chống và ứng phó với các tình huống: Sơ tán dân rakhỏi vùng nguy hiểm, chuẩn bị lực lượng phương tiện để gia cố đoạn đê biển bịxung yếu, đắm tàu thuyền trên đường vào nơi trú ẩn và tàu thuyền đang neo đậutại nơi trú ẩn.

-Giai đoạn 2: Thực hành xử lý một số tình huống, khỏi vùng nguy hiểm.

+Gia cố đê biển tại một điểm xung yếu.

+ Tổchức tìm kiếm cứu nạn trên biển trong tình huống tàu thuyền bị chìm.

3.Phương thức tổ chức Diễn tập:

Ủyban nhân dân (UBND) tỉnh chủ trì trong việc chỉ đạo tổ chức diễn tập; Ban chỉđạo PCLBTW, Ủy ban Quốc gia TKCN thông qua kịch bản và tham dự.

UBNDtỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì làm đầu mối để thựchiện các nội dung diễn tập:

-Lập kế hoạch diễn tập chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt; Lập dự toán chi tiếttrình Tổng cục Thủy lợi (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thẩmđịnh) phê duyệt.

-Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ diễn tập và tổchức diễn tập.

-Sau diễn tập, thực hiện thanh quyết toán với cấp có thẩm quyền theo qui địnhcủa Luật ngân sách.

4.Thời gian tổ chức diễn tập:

Dựkiến tháng 7 năm 2013

5.Kinh phí thực hiện:

-Kinh phí hỗ trợ địa phương tổ chức diễn tập “Phòng tránh bão, triều cường vàtìm kiếm cứu nạn” là 1,7 tỷ đồng.

-Giao Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thôngqua kịch bản và thẩm định dự toán diễn tập trình Tổng cục Thủy lợi phê duyệt vàtổ chức việc thanh, quyết toán theo qui định.

BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cácđơn vị để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- UBQGTKCN;
- Sở NN & PTNT Kiên Giang;
- Chi cục thủy lợi tỉnh Kiên Giang;
- Văn phòng BCĐPCLBTW;
- TCTL (Vụ KH-TC, Cục ĐĐ (5 bản));
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng