BỘ XÂY DỰNG

------------------

Số: 792/BXD-KTQH

V/v: triển khai Quyết định số 112/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010

Kính gửi:

UBND các tỉnh, thành phố .

Ngày 03/09/2002, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “ Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020” tại Quyết định số 112/QĐ-TTg. Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam và các cơ quan liên quan, các cơ quanquản lý nhà nước tại địa phương, tổ chức khoa học tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 112/2002/QĐ-TTg theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 2140/VPCP - KTN của Văn phòng Chính ngày 01/04/2010. Để có cơ sở tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai một số công việc như sau:

Rà soát chương trình triển khai Quyết định số 112/2002/QĐ-TTg ngày03/09/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Đánh giá tình hình phát triển kiến trúc những năm qua (2003-2010), những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị cần “Điều chỉnh định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020”.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tại địa phương tiến hành rà soát, các báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/6/2010 để Bộ Xây dựng tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);

- Lưu VT, Vụ KTQH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Đình Toàn