BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

Số: 792/TCHQ-GSQL

V/v: thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu kim cương thô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 23/06/2009Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận và thủ tục nhập khẩu xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trìnhKimberley. Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được một số vướng mắc, kiến nghị từ các đơn vị hải quan và doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Thông tư. Tại phiên họp thường niên cuối năm 2009, Tổ chức Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley đã yêu cầu các quốc gia thành viên cần tăng cường thực hiện Quy chế và hợp tác giải quyết các vấn đề liên quan. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về Giấy chứng nhận quy trình Kimberley (Giấy chứng nhận KP) theo quy định tại Điều 12 và Điều 15 Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC dẫn trên:

Chi cục Hải quan thực hiện kiểm tra đối chiếu Giấy chứng nhận KP (bản chính và bản sao) với hồ sơ hải quan và thực tế lô hàng, lưu hồ sơ hải quan một bản sao, trả lại cho doanh nghiệp để lưu giữ và/hoặc làm thủ tục tiếp theo tại các Phòng quản lý xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương:

- Bản chính và một bản sao Giấy chứng nhận KP đối với thủ tục nhập khẩu kim cương thô (bản sao này để doanh nghiệp lưu).

- Bản chính Giấy chứng nhận KP đối với thủ tục xuất khẩu kim cương thô.

2. Về việc cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu và gửi thông tin về lô hàng xuất nhập khẩu tới Bộ Công Thương:

Ngoài các quy định liên quan khác tại Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC trên đây, các Chi cục Hải quan phải thực hiện đầy đủ quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 12 và Điểm c Khoản 2 Điều 15 của Thông tư để đảm bảo quản lý việc mua bán kim cương thô và kiểm soát quá trình lưu chuyển của lô hàng kim cương thô giữa các nước thành viên theo yêu cầu của Tổ chức Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley.

3. Các đơn vị cần chú trọng kiểm tra các lô hàng kim cương xuất nhập khẩu, nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ về tính hợp lệ của Giấy chứng nhận KP và xuất xứ lô hàng, báo cáo ngay để Tổng cục Hải quan có chỉ đạo kịp thời.

4. Tổng cục Hải quan gửi các mẫu chữ ký và mẫu Giấy chứng nhận KP của một số nước thành viên để các đơn vi nghiên cứu, tham khảo, phục vụ cho công tác kiểm tra hải quan đối với các lô hàng kim cương thô (chi tiết theo đĩa CD đính kèm gồm 15 nước tính đến thời điểm hiện tại).

5. Về các thủ tục khác: thực hiện theo quy định hiện hành.

Địa chỉ liên lạc:

Nhóm xuất xứ, Vụ Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan.

Tel: 04-44520248, fax: 04-38725909.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường