BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 792/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất, thương mạiLong Vân
(số 1, nghách 44/55 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/DCT /09 ngày 12/1/2009 của Công tyTNHH sản xuất, thương mại Long Vân về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.3, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT; Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGTtheo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thì:

Trường hợp mặt hàng Choline chloride 60% nếu là thức ăn chănnuôi thì có thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất, thươngmại Long Vân biết và liên hệ với Cơ quan hải quan địa phương nơi mở tờ khai đểđược xem xét giải quyết cụ thể./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông