BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7920/TCHQ-TXNK
V/v giải đáp vướng mắc về cụm kết cấu khung nhà xưởng bằng sắt, thép

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC Ce Complex.
(Lô I-11, đường D2 phường Tăng Nhơn Phú B, Khu công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07/15/LOG-SEHCngày 3/7/2015 của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC Ce Complex vướng mắc về mãHS đối với các cụm kết cấu khung nhà xưởng bằng sắt, thép để xây dựng côngtrình nhà xưởng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyếtđịnh hành chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2014của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hànghóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

1. Mã HS của cụm kết cấu khung nhà xưởng bằngsắt, thép

Trường hợp hàng hóa của Công ty được nhập khẩu ởdạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời và được lắp ghép toàn bộ thành kết cấu khungnhà xưởng theo hình ảnh tại mục I, phần B tài liệu đính kèm công văn số 07/15/LOG-SEHC nêu trên (không bao gồm mái nhà, vách nhà) thì được phân loạithuộc nhóm 73.08 “Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cổng,tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡngcửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặcthép: tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia côngđể dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép”, mã số 7308.90.99 “- - - Loạikhác”.

Trường hợp hàng hóa của Công ty được nhập khẩu ởdạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời và được lắp ghép toàn bộ thành nhà xưởng hoànchỉnh theo hình ảnh tại mục II, mục III phần B tài liệu kèm theo công văn số07/15/LOG-SEHC nêu trên (gồm khung nhà xưởng, mái nhà, vách nhà) thì được phânloại thuộc nhóm 94.06 “Nhà lắp ghép”, mã số 9406.00.94 “- - Bằng sắt hoặc thép”.

Trường hợp hàng hóa được nhập khẩu từ nhiều nguồn,nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì Công ty thựchiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư 14/2015/TT-BTC .

Đối với các vật tư khác liệt kê tại Phần C tài liệukèm theo công văn số 07/15/LOG-SEHC nêu trên được phân loại chi tiết theo mã sốtương ứng cụ thể của từng mặt hàng thực tế nhập khẩu. Tuy nhiên, do công tykhông cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan nên Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sởđể xác định bản chất mặt hàng và mã số cụ thể.

2. Quy trình xác định lại mã HS cho các lô hàng đãthông quan (luồng xanh)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan,người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nộidung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dungthông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan. Trườnghợp người khai hải quan muốn thực hiện việc khai bổ sung các tiêu chí trên tờkhai hải quan, đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số38/2015/TT-BTC .

Theo quy định hiện hành, cơ quan hải quan chỉ thựchiện kiểm tra, xác định mã số trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan củangười khai hải quan. Việc phân tích, xác định lại mã số HS để khai bổ sung sauthông quan thuộc trách nhiệm của người khai hải quan.

3. Xác định trước mã HS

Khoản 1 Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quyđịnh về việc cơ quan hải quan xác định trước mã số đối với hàng hóa dự kiếnxuất khẩu, nhập khẩu, trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan.

Như vậy, xác định trước mã số áp dụng đối với hànghóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, không được áp dụng đối với trường hợp hànghóa đã làm thủ tục hải quan.

4. Điều chỉnh mã HS của những lô hàng đã thôngquan sau 60 ngày

Tổng cục Hải quan sẽ có ý kiến báo cáo Bộ Tài chínhxem xét và trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh mã HS của những lôhàng đã thông quan sau 60 ngày nêu tại công văn số 07/15/LOG-SEHC của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Điện tửSamsung HCMC Ce Complex biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để theo dõi);
- Cục GSQL (để theo dõi);
- Cục KTSTQ (để theo dõi, thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK- PL - Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái