VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------------------

Số: 7920/VPCP-QHQT

V/v: sửa đổi nội dung dự thảo Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Tài chính;

- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3084/BNN-TCTL ngày 26 tháng 10 năm 2011 về việc ký Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa (Trung tâm AHA), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định thành lập Trung tâm AHA và đồng ý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ký Hiệp định nêu trên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 19 tổ chức tại In-đô-nê-xia từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg;

- Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT);

- Cục Đê điều (Bộ NNPTNT);

- VPCP: BTCN, các Vụ: TH,

KTN, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (2b). 19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam