BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7925/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc QLRR

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH GG Vina
(Địa ch: s 222- Lê Lai-Ngô Quyn- Hải Phòng)

Trả lời công văn số 16/GG-XNK ngày 21/08/2015 của Công ty TNHH GG Vina; tiếp theo công văn số 7295/TCHQ-QLRR ngày 07/08/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro dựa trên đánh giátuân thủ pháp luật của ngườikhai hải quan để phân loại mức độ rủi ro, theo quy định tại Điều 17 Luật hảiquan năm 2014, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định s 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 để quyết định kiểm tra trongquá trình làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được biết và thựchiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyn Công Bình (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa