VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trò chơi trực tuyến
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Công ty cổ phần VNG tại Công văn số 368/2014/CV-VNG ngày 01 tháng 10 năm 2014 kiến nghị việc bổ sung game online vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có ý kiến với Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nếu cần).
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện (xin gửi kèm theo bản chụp Công văn số 368/2014/CV-VNG nêu trên)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- Công ty cổ phần VNG;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp