BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 792TCT/NV6
V/v thuế GTGT đối với tiền đặt cọc vỏ bình ga

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Gia đình

Trả lời công văn số 01/2002/GĐ-TCT ngày 26/12/2002 của Công ty về việc thuế GTGT đói với thu tiền đặt cọc vỏ bình ga, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP này 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp được tính vào chi phí các khoản chi phí hợp lý có liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

Để phục vụ cho quá trình kinh doanh bán ga, Công ty có mua bình ga thì khoản chi phí mua bình ga Công ty được hạch toán vào chi phí hợp lý theo qui định.

Khi bán ga, Công ty cho khách hàng sử dụng vỏ bình ga của Công ty và có thu tiền đặt cọc, khi thu tiền đặt cọc Công ty chưa phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN. Khi khách hàng trả lại vỏ bình, Công ty có thu một khoản tiền bằng 15% số tiền đặt cọc thì số tiền thu đó Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để dược hướng dẫn thực hiện./.ư

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương