BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 793/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2010

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 114- 10/CV /VCJSC/BDA ngày 09/3/2010 (bản photocopy đính kèm) của Công ty cổphần Vincom đề nghị hướng dẫn về việc xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạtđộng đi vay và cho vay vốn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5, Mục V, Phần C, Thôngtư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản thunhập khác, cụ thể:

"Thu nhập từ lãi tiền gửi,lãi cho vay vốn bao gồm: lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốndưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và cáckhoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn".

Tại Điểm 2.1, Mục I, Phần H,Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

"Trong thời gian đang ưuđãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sảnxuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt độngsản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mứcthuế suất ưu đãi hoặc miễn, giảm thuế).

Trường hợp trong kỳ tính thuếdoanh nghiệp không hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanhđược hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đượchưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãithuế xác định bằng ( =) tổng thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinhdoanh (không bao gồm thu nhập khác) nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanhthu hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu của doanhnghiệp trong kỳ tính thuế".

Mặt khác, tại công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) năm 2009 đã hướng dẫn cụ thể về vấn đề nêu trên.

Đề nghị Cục thuế thành phố HàNội căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên xem xét cụ thể từ thực tiễn tại Công tycổ phần Vincom để xem xét giải quyết theo quy định, trường hợp còn vướng mắcphát sinh vượt thẩm quyền thì đề xuất phương án xử lý và báo cáo Tổng cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Vincom;
- Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, PC, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương