BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 793/TCT-CS
V/v xác định giá đất khi cấp Giấy chứng nhận.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời Công văn số 9947/CT-QLĐngày 19/12/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về xác định giá đất tínhtiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại điểm 1.5.2.b,khoản 1, Điều 1 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 7, Điều 50 Luật Đất đainăm 2003 quy định: "7. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhànước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luậtnày có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thìđược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụtài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật."

- Tại điểm a, khoản 1, Điều 2 Nghịđịnh số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiềnsử dụng đất có quy định:"1. Bổ sung khoản 2 và khoản 5 vào Điều 4 vềcăn cứ tính thu tiền sử dụng đất như sau: "2. Giá đất tính thu tiền sửdụng đất:

a) Khi Nhà nước giao đất có thutiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì giáđất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giaotại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trườnghợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giaođất thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đấtđược giao tại thời điểm bàn giao đất thực tế.

b) Trường hợp người sử dụng đấtđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứngnhận quyền sử dụng đất) đang sử dụng hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất thìgiá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng của đất khiđược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc theo mục đích sử dụng của đấtsau khi chuyển mục đích sử dụng tại thời điểm kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệxin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin chuyển mục đích sử dụng đất tạicơ quan nhà nước có thẩm quyền."

- Tại điểm 1.5.2.b, khoản 1, Điều 1Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP quy định:"b) Trường hợp giao đất ởmới hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nôngnghiệp, xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất sản xuấtkinh doanh phi nông nghiệp thì căn cứ hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụng đất, thôngtin địa chính về xác định tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Sở Tàichính thực hiện xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất áp dụng như đối vớitổ chức kinh tế quy định tại điểm 1.5 (1.5.1) khoản 1 Điều này".

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp hộ gia đình đã được nhà nước giao đất ở vào năm 2000, trước ngàyLuật Đất đai năm 2003 có hiệu lực và đã xây dựng nhà ở sử dụng ổn định từ năm2000. Đến ngày 07/9/2012 hộ gia đình lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất ở, thì không thuộc đối tượng áp dụng điểm 1.5.2.b, khoản 1,Điều 1 Thông tư số 93/2011/TT-BTC nêu trên để xác định giá đất tính thu tiền sửdụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC, QLCS, CST;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn