BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Phân loại mặt hàng Đầu dò máy siêu âm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3665/HQHN-TXNK ngày 21/11/2013 Cục Hải quan TP. Hà Nội và công văn số 3921/HQHN-TXNK về việc vướng mắc phân loại mặt hàng đầu dò máy siêu âm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Chú giải 2 Chương 90 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì mặt hàng Đầu dò máy siêu âm Aloka SSD500 do Công ty cổ phần hợp tác phát triển thiết bị y tế Việt Mỹ nhập khẩu tại Chi cục HQ Bưu điện - Cục Hải quan TP. Hà Nội theo tờ khai số 12314/NKD01 ngày 06/11/2013 nếu được xác định là loại chỉ dùng riêng cho thiết bị siêu âm dùng trong y tế thì thuộc nhóm 90.18 -Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực, mã số 9018.12.00 - Thiết bị siêu âm (Áp dụng quy tắc 1).
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang