TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc
-------

Số: 7933/CT-TTHT
V/v: Bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2004

Kính gởi:

CTY TNHH CN-TM Q
(61 đường 3/2, P.11, Q.10)

Trả lời văn thư số Q/K/Tax-01-04ngày 21/7/2004 của công ty về bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT, Cục thuế TP. có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12.12.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

- Căn cứ công văn số 4610/TCT /NV5 ngày 29/12/2003 của Tổng cục thuế về việc lập bảng kê kèm theo hóađơn GTGT:

Trường hợp công ty bán hàng cho kháchhàng mua với nhiều chủng lọai- hàng hóa khác nhau nhưng có cùng 1 thuế suấtthuế GTGT, thì công ty có thể lựa chọn 1 trong 2 cách viết hóa đơn như sau:

Công ty có thể viết và xuất nhiềutờ hóa đơn, ghi rõ từng mặt hàng trên các số hóa đơn theo đúng nội dung, yếu tốquy định trên tờ hóa đơn như cộng giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất GTGT,tiền thuế GTGT, giá thanh toán theo từng số hóa đơn một.

Công ty có thể thực hiện lập hóađơn GTGT và bảng kê kèm theo như sau:

+ Về hóa đơn GTGT:

Hóa đơn GTGT phải ghi rõ “kèm theobảng kê số …, ngày, tháng, năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn GTGT chỉ ghi têngọi chung của mặt hàng.

Các chỉ tiêu khác ghi trên hóa đơnGTGT (doanh số hàng hóa bán ra chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, tổng giá trị thanhtoán…) thực hện theo quy định hiện hành.

+ Về bảng kê theo hóa đơn GTGT:

Nội dung bảng kê do công ty tự thiếtkế phù hợp với đặc điểm của các loại hàng hóa, kiểu dáng, chủng loại nhưng phảiđảm bảo các nội dung chính như sau:

• Tên công ty, địa chỉ liên lạc,mã số thuế.

• Tên hàng, số lượng, giá cả, thànhtiền, tổng số tiền (chưa có thuế GTGT) đúng với số ghi trên hóa đơn GTGT.

Bảng kê phải ghi rõ ” kèm theo hóađơn GTGT số … ngày … tháng … năm …” và có đầy đủ chữ ký của người bán hàng,giám đốc, kế toán trưởng, người mua.

Số lượng bảng kê phát hành phù hợpvới số liên hóa đơn GTGT. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn GTGT, tương ứngvới số liên của hóa đơn GTGT để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

+ Bên bán và bên mua thực hiệnquản lý và lưu giữ bảng kê theo hóa đơn GTGT theo chế độ hiện hành..

Cục Thuế TP trả lời để công ty biếtvà thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên
- CCT Q.10
- Lưu (TTHT,HC)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG