BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 794/TCT-CS
V/v: về ưu đãi đầu tư khu du lịch sinh thái

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời Công văn số 1202/CT-QLĐngày 27/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về ưu đãi đầu tư khu du lịch sinhthái, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 11 Luật Đầu tưnăm 2005 quy định: "1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được banhành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tưđã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quyđịnh mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực."

- Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanhnghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định: "2.Nhà đầu tư có dựán đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định này nếu đã triểnkhai thực hiện dự án trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì đượchưởng ưu đãi, hỗ trợ (nếu có) cho thời gian còn lại; Nhà nước không hoàn trảcác khoản tiền nhà đầu tư đã nộp để thực hiện dự án trước đó".

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Công ty TNHH Ngôi Sao thực hiện dự án Xây dựng Khu du lịch sinhthái, được giao đất thực địa thực hiện dự án đầu tư du lịch sinh thái vào ngày30/8/2012 và được Ban quản lý Đầu tư Phát triển đảo Phú Quốc giao đất theoQuyết định số 87/QĐ-BQLPTTPQ ngày 17/8/2012. Trong quá trình lập và triển khaidự án, Công ty đã được Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc cấp Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư (Luật Đầu tư và LuậtĐất đai năm 2003) vào ngày 16/6/2010. Đến ngày 25/7/2010, Nghị định số61/2010/NĐ-CP (nêu trên) có hiệu lực, dự án được UBND tỉnh Kiên Giang cấp Giấyxác nhận ưu đãi đầu tư bổ sung số 1609/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 được miễn tiền sửdụng đất. Vì vậy, Cục Thuế đề nghị căn cứ vào Giấy xác nhận ưu đãi đầu tư số1609/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang để thực hiện miễn tiền sử dụng đất đốivới dự án Khu du lịch sinh thái là phù hợp với quy định của pháp luật về đầutư.

Việc xem xét, giải quyết miễn, giảmtiền sử dụng đất được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2011/TT-BTCngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính về một số chính sách tài chính khuyến khíchdoanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 61/2010/NĐ-CP .

Trường hợp thực hiện nghĩa vụ tàichính phát hiện vướng mắc về thủ tục, thẩm quyền cấp ưu đãi đầu tư, thực hiệnưu đãi đầu tư, đề nghị Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang để được chỉ đạothực hiện theo đúng quy định của chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tưvào nông nghiệp, nông thôn và pháp luật về đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC), QLCS, CST;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn