THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1643/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 5 năm 2014 và số 1692/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09 tháng 5 năm 2014 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện cácdự án, công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định chuyển mục đích sử dụng 76,5 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư xã Phước Tân, An Hòa thuộc thành phố Biên Hòa đã có ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.
3. Đối với các dự án, công trình còn lại, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có ý kiến để Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ III;
- Lưu: VT, KTN (3b)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải