VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7941/VPCP-KTN
V/v đầu tư trùng lặp, xây dựng tiêu chí cho chương trình cơ khí trọng điểm

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Hiệp hội Doanhnghiệp Cơ khí Việt Nam tại công văn số 114/VAMI ngày 28 tháng 9 năm 2009 về đầutư trùng lặp, xây dựng tiêu chí cho chương trình cơ khí trọng điểm (bản chụpcông văn kèm theo), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương nghiên cứu ýkiến của Hiệp hội tại công văn nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn