BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7943/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH W.R. Grace Việt Nam.
(Lô B14, Khu B, đường số 12, cụm CNTTCN Xuân Thới Sơn, Quốc lộ 22, Hóc MônTp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/WR15 ngày 20/8/2015 của Công ty TNHH W.R. Grace Việt Nam đề nghị xác định trước mãsố cho Đơn đề nghị số 11/WR15 đối với mặt hàng “Welan gum”. Về việc này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/1/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hảiquan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày30/1/2015 của Bộ Tài chính thì Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS /TXNKPhụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhânphải cung cấp tài liệu kỹ thuật, mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo,công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính. ”

- Theo công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015của Tổng cục Hải quan thì mẫu hàng của hồ sơ xác định trước mã số phải đảm bảo lấyhai mẫu. Tuy nhiên, mẫu hàng doanh nghiệpgửibổ sung kèm theo công văn số 11/WR15 chỉ có một mẫu.

Do đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên củaCông ty không kê khai đầy đủ các tiêu chí: hàm lượng tính trên trọng lượng,thông số kỹ thuật, cách thức sử dụng ... nên Tổng cục Hải quan từ chối xác địnhtrước mã số và trả lại toàn bộ hồ sơ (01 mẫu hàng kèm theo). Trường hợp Công tytiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số đối với mặt hàng trên, đề nghị Công tylập đơn đề nghị xác định trước mã số kèm theo mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩugửi về Tổng cục Hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH W.R.Grace Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng