BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7944/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành Phố Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 2294/HQHN-GSQL ngày 05/8/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc liênquan tới thủ tục hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chủ động làmviệc vớiTổng công ty Đường sắt Việt Namđể hỗ trợ Ga đường sắt liên vận quốc tế Yên Viên và Ga đường sắt liên vận quốctế Đồng Đăng tiến hành đăng ký kết nối hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quanvới cơ quan hải quan để khai báo tờ khai vận chuyển độc lập theo đúng quy địnhtại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn tạicông văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015.

2. Trong thời gian chuẩn bị hạ tầng để triển khai việc khai báo vận chuyểnđộc lập, cho phép Chi cục Hải quan Ga đường sắt liên vận quốc tế Yên Viên vàChi cục Hải quan Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng thực hiện việc giámsát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải khai báo vận chuyển độclập bằng Biên bản bàn giao theo mẫu 10/BBBG /GSQL (mẫu kèm theo của Thông tư38/2015/TT-BTC phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTCngày27/3/2015 của Bộ Tài chính) và theo hướng dẫntại mục 5 công văn số 2733/TCH Q-GSQLngày 31/3/2015 của Tổng cục Hải quan. Thời gian thực hiện: đến hết ngày31/12/2015.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, yêucầu Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo Tổng cục Hảiquan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội và CụcHải quan tỉnh Lạng Sơn được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình