BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7948/BTP-CNTT
V/v: Triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc các Sở Tư pháp;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 24/10/2011, Bộ trưởng đãban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (kèm theoQuyết định số 4146/QĐ-BTP ([1]))và giao cho Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, SởTư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chứcthực hiện Quy chế này, hàng năm tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thựchiện và báo cáo Bộ trưởng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt độngcủa Cổng thông tin điện tử, đảm bảo Cổng thông tin điện tử là kênh thông tinchính thức của Bộ Tư pháp, phản ánh chính xác, kịp thời, toàn diện hoạt độngcủa Bộ, ngành theo đúng mục đích ban hành Quy chế, Bộ Tư pháp yêu cầu các đơnvị sớm triển khai các việc sau:

1. Giao nhiệm vụ đầu mối cungcấp thông tin cho Văn phòng hoặc Phòng Hành chính - Tổng hợp của đơn vị (trườnghợp đơn vị không có bộ phận phụ trách công tác hành chính tổng hợp thì giao chocá nhân phụ trách công tác này của đơn vị), trong đó quy định rõ Trưởng phònghoặc tương đương (hoặc cá nhân phụ trách công tác hành chính tổng hợp của đơnvị) chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ này(Quyết định của đơn vị gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 30/12/2011).

- Thủ trưởng đơn vị có tráchnhiệm giám sát và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu mối theo quy định tạiĐiều 20 của Quy chế; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính chính xác của cácthông tin, dữ liệu do đầu mối cung cấp cho Cổng thông tin điện tử.

2. Cung cấp, rà soát, phối hợpxử lý thông tin liên quan đến hoạt động của đơn vị, Bộ, ngành; trả lời thôngtin phản hồi, hỏi đáp pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đểđăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định của Quy chế. Đơn vị thựchiện trách nhiệm đối với Cổng thông tin điện tử thông qua vai trò của đầu mốicung cấp thông tin của đơn vị.

Đơn vị, cá nhân tham gia cungcấp thông tin được hưởng nhuận bút, thù lao theo quy định của Chế độ nhuận bút,thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tửBộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-BTP ngày 17/7/2006 của Bộtrưởng Bộ Tư pháp.

3. Các đơn vị có trang thông tin thành phần tíchhợp trên Cổng thông tin điện tử chủ động tổ chức việc thu thập, tiếp nhận, biêntập, cập nhật thông tin cho trang thông tin của đơn vị theo quy định của Quychế.

4. Các đơn vị đang cung cấp dịch vụ hành chínhcông cho cá nhân, tổ chức cần chủ động phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xâydựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trở lên trong quý Inăm 2012 (Dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến và việc cung cấp cácdịch vụ này được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm2011 của Chính phủ).

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thựchiện công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng


[1] Quyết định này được đăngtrên Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp