BỘ XÂY DỰNG

------------------

Số: 795/BXD-HĐXD

V/v: Thẩm định dự án công trình Thủy điện Lai Châu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1386/EVN-ĐT ngày13/4/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc áp dụng Tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy điện Lai Châu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

- Thống nhất áp dụng bộ tiêu chuẩn thiết kế của công trình Thủy điện Sơn La cho thiết kế công trình Thủy điện Lai Châu (theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BXD ngày 7/2/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành TCXDVN 335:2005 công trình Thủy điện Sơn La).

- Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án, cần bổ xung, cập nhật những tiêu chuẩn mới của các nước có trình độ công nghệ tiên tiến phù hợp. Khuyến khích thực hiện Thông tư 40/2009/TT-BXD ngày9/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây công trình Thủy điện Lai Châu./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Bộ: Công thương, KH&ĐT;

- Lưu VP, HĐXD.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Phạm Khánh