TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/GSQL-TH
V/v Trả lời vướng mắc của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

……………………………………………………..

(Địa chỉ: ……………………………………………)

Trả lời vướng mắc của công ty vềviệc thực hiện điểm 2 công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013, điểm 2 công vănsố 8909/BTC-TCHQ ngày 10/7/2013 và công văn số 3937/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2013,Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/8/2013, Bộ Tài chính đã cócông văn số 10645/BTC-TCHQ về việc tăng cường quản lý hàng hóa từ nước ngoàigửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác. Theo đó, công văn này sẽ thay thế nộidung quy định hàng gửi kho ngoại quan để tạm nhập - tái xuất phải nộp các loạithuế liên quan được nêu tại điểm 2 phần I công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày28/6/2013, thay thế điểm 2 công văn số 8909/BTC-TCHQ ngày 10/7/2013 của Bộ Tàichính.

Cục GSQL về Hải quan trả lời để côngty biết và liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để được hướngdẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha