BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/QLCL-CL1
V/v xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Doanh nghiệp CBTS xuất khẩu vào Nhật Bản;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1-6.

Theo thông tin do Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bảncung cấp, sau nhiều cố gắng nỗ lực đề nghị từ phía Cơ quan thẩm quyền Việt Nam,ngày 15/05/2013, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã điều chỉnh giới hạndư lượng tối đa cho phép (MRL) của Trifluralin trong thủy sản từ 0,001 ppm lên0,5 ppm. Quy định này có hiệu lực từ 15/05/2013.

Ngoài ra, trong tháng 4/2013, Cơ quan thẩm quyềnNhật Bản đã cảnh báo liên tiếp 05 lô hàng tôm đông lạnh của Indonesia nhập khẩuvào Nhật Bản về chỉ tiêu Benzalkonium chloride (BKC). Theo quy định củaNhật Bản, BKC không được phép sử dụng trong sản xuất thủy sản/ thực phẩmvà có mức giới hạn mặc định là 0,01 ppm. Hiện nay, tại Việt Nam, BKC nằmtrong danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trongthú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Thông tư số 25/2012/TT-BNNPTNTngày 22/06/2012) với công dụng diệt các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật,nấm trong nước ao nuôi và sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.

Do đó, Cục yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vàothị trường Nhật Bản:

- Cập nhật quy định của Nhật Bản về MRL củaTrifluralin trong thủy sản để điều chỉnh các biện pháp kiểm soát phù hợp khixuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản;

- Chủ động nhận diện và kiểm soát mối nguy BKCtrong sản xuất các sản phẩm thủy sản nuôi xuất khẩu vào Nhật Bản để tránh cácvướng mắc xảy ra khi lô hàng bị cảnh báo.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

- Phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địabàn quản lý.

- Cập nhật quy định của Nhật Bản nêu trên để phụcvụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng, an toàn thựcphẩm đối với các lô hàng thủy sản sản xuất khẩu vào Nhật Bản.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Tổng cục Thủy sản;
- Cục trưởng ( để b/c);
- Cơ quan QLCL Trung bộ, Nam bộ;
- VASEP;
- Phòng QLKN;
- Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga