BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Trả lời công văn số 1216/CT-THNVDTngày 13/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc vướng mắc chính sách thulệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 5, Nghị định số 176/1999/NĐ-CPngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định giá tính lệ phí trướcbạ như sau:

"Điều 5. Giá tính lệ phí trướcbạ là trị giá tài sản chịu lệ phí trước bạ theo giá thị trường trong nước tạithời điểm tính lệ phí trước bạ.

Giá tính lệ phí trước bạ đối vớimột số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

1. Đối với đất là giá đất được Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá đấtcủa Chính phủ.

2. Đối với các tài sản khác là giámua thực tế theo giá thị trường tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

3. Trường hợp tài sản không xácđịnh được giá mua thực tế hoặc giá mua không phù hợp với giá trị trường tạithời điểm tính lệ phí trước bạ thì được xác định theo bảng giá tối thiểu do Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Căn cứ vào quy định tại Điều này, BộTài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngxác định và ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ áp dụng tại địaphương phù hợp với giá cả thị trường trong từng thời kỳ."

- Tại Điểm 1, Mục I, Phần II, Thôngtư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cácquy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định giá đất tính lệ phí trướcbạ:

"1. Giá trị đất tính lệ phítrước bạ:

Giá trị đất tính lệ phí trước bạ làgiá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiệnbình thường, được xác định như sau:

Giá trị đất tính lệ phí trước bạ

=

Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ

x

Giá một mét vuông đất (m2)

...

1.2. Giá một m2 đất (kể cả hệ sốphân bổ giá đất ở từng tầng đối với đất xây dựng nhà nhiều tầng cho nhiều hộcùng ở) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi làỦy ban nhân dân tỉnh) quy định theo khung giá các loại đất Chính phủ quy địnhtại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương phápxác định giá đất và khung giá các loại đất, Giá đất tính lệ phí trước bạ trongmột số trường hợp cụ thể áp dụng như sau:

d) Đối với đất nhận chuyển nhượngcủa các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh hay khôngkinh doanh) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trênhóa đơn nhưng không được thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định ápdụng tại thời điểm trước bạ."

- Tại Điểm 7, Mục I, Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 8/1/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quyđịnh của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định:

"7. Sửa đổi điểm d, khoản 1(1.2), mục I, phần II bằng điểm d mới như sau:

"d) Đối với đất nhận chuyểnnhượng của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức, cá nhân kinh doanhhay không kinh doanh) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tếghi trên hóa đơn, hoặc hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ mua bán, hoặc Tờ khai lệphí trước bạ, nhưng không được thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quyđịnh áp dụng tại thời điểm trước bạ."

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơkèm theo, trường hợp trong năm 2009 các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượngquyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có giá chuyển nhượngghi trong hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ mua bán cao hơn giá đất của Ủyban nhân dân tỉnh quy định thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượngthực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ mua bán.

Kể từ ngày Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày31/8/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì giá tính lệ phí trước bạ làgiá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành để làmcăn cứ tính lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuếtỉnh Tiền Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn