BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 795/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2010

Kínhgửi: Văn phòng Luật sư Tường Trương Xuân Tám.

Trả lời Công văn số 22/2010/CV-VPLSngày 18/01/2009 của Văn phòng Luật sư Tường Trương Xuân Tám về thu tiền sử dụngđất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định vềthu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất và đã được sửa đổi, bổ sungtại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủquy định: "2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: a) Chuyển từ đất vườn, ao trongcùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làmđất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đấttính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;.."

- Tại khoản 1, Điều 14 Nghị địnhsố 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy định:"l. Hồ sơ (tài liệu) địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặccơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến là căn cứ để cơ quan thuế xác định sốtiền sử dụng đất và các khoản thu khác mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phảinộp."

Căn cứ quy định nêu trên, hộ giađình đang sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư vàđã được UBND cấp huyện, thị xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 17/11/2006theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, trong đó xác định riêng diện tích đấtở trong hạn mức và diện tích đất trồng cây lâu năm. Đến ngày 06/11/2009, đượcUBND cấp huyện, thị xã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích phần diệntích đất trồng cây lâu năm sang đất ở, căn cứ theo hồ sơ Văn phòng đăng ký nhàđất đã xác định nguồn gốc đất và mức tiền sử dụng đất phải nộp chuyển đến, cơquan thuế căn cứ khoản 1, Điều 14 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP tính thu tiền sửdụng đất theo điểm a, khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP là đúng quyđịnh. Trường hợp còn vướng về nguồn gốc đất đai theo hồ sơ của Văn phòng Nhàđất đã gửi đến cơ quan thuế, đề nghị quý Văn phòng Luật sư liên hệ với Vănphòng đăng ký nhà đất để được hướng dẫn, giải thích cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để quý Vănphòng Luật sư được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Vụ PC-BTC, QLCS, CST – BTC;
- Lưu: VT, CS - TCT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương