TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Thông tin và quảng cáo Minh Huệ
(Số nhà 25 – Ngõ 74 Xuân Đỉnh – Xã Xuân Đỉnh – Huyện Từ Liêm – Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/CV /2012 ngày 06/7/2012 củaCông ty TNHH Thông tin và quảng cáo Minh Huệ về việc xác nhận nợ thuế đối vớihàng hóa XNK; Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Kết quả tra cứu số liệu trên hệ thốngKT559 ngày 11/7/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 10h04 phútngày 11/7/2012, Công ty TNHH Thông tin và quảng cáo Minh Huệ, MST: 0104962347không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu,nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toánthuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trường hợp xác định Côngty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trường hợp khôngphản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thờibáo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của côngty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo vềTổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty tại đơnvị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu công tyđến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêucầu công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuấtnhập khẩu trước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngàyký văn bản này với điều kiện công ty có bản cam kết không có các khoản nợ thuếvà các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bảnnày và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Thông tin và quảng cáo Minh Huệ và Cục Hải quan các tỉnh, thành phốđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn