ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/UBND-KTTC
V/v: Tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 13/10/2011, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hànhCông văn số 242/CV-TU về việc “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai LuậtThuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 6421/UBND-KTTC ngày 26/9/2011 về việc: “Tổ chức phối hợp triển khai thực hiệnLuật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Quyết địnhsố 3757/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 về việc “Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luậtthuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệptỉnh (Gọi chung là Ban chỉ đạo tỉnh) đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiệntrên địa bàn tỉnh; sau hơn một tháng triển khai thực hiện kế hoạch, các sở,ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Gọi chung là ngành) và UBND các huyện, thị xã,thành phố (Gọi chung là huyện), cũng như các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã cókế hoạch cụ thể để triển khai trong phạm vi ngành, huyện mình; đồng thời đã cónhiều cố gắng và bước đầu đã thực hiện được một số công việc theo đúng yêu cầu.

Để việc triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp trên địa bàn toàn tỉnh được đồng bộ, hiệu quả, đạt chất lượng cao vàđúng kế hoạch đã đề ra,…Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, UBND các huyện vàcác thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dungcông việc sau:

1. Ngoài những nội dung công việc trong Kế hoạch số 72/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo tỉnh mà các ngành, UBND các huyện đã thực hiện được;yêu cầu các ngành, UBND các huyện cần tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khaithực hiện một số nội dung công việc tiếp theo:

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thuế sửdụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiệnthông tin đại chúng thường xuyên trong năm 2012. Phát huy tốt vai trò của Mặttrận Tổ quốc và Hội Nông dân các cấp (đặc biệt là cơ sở) trong công tác tuyêntruyền, hướng dẫn và vận động toàn dân thực hiện.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện đẩy nhanhtiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời thông báo công khaicác quy định của UBND tỉnh về hạn mức đất ở từng thời kỳ, từng địa bàn, từngkhu vực để làm cơ sở cho cơ quan thuế tính thuế.

1.3. Phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơquan Tài nguyên và Môi trường các cấp trong việc cung cấp thông tin dữ liệu vềđất đai nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế trong Quí I/2012.

1.4. UBND các huyện chỉ đạo tổ chức hoàn thành công tác pháttờ khai, hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế trong tháng 02 năm2012. Thu hồi tờ khai của người nộp thuế trong tháng 3, tháng 4 năm 2012. Lậpbộ thuế và công khai sổ bộ thuế tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn chậm nhấtlà 30/9/2012.

*Hiện tại, còn một số huyện đã ký hợp đồng in tờ khai nhưngchưa nhận về phát cho xã, phường, thị trấn (Gồm: Mường Lát, Bá Thước); yêu cầukhẩn trương nhận và phát cho các xã, phường, thị trấn để triển khai các bướctiếp theo.

1.5. Cục Thuế Thanh Hóa nghiên cứu, hoàn thiện việc áp dụngứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thuế, lập sổ bộ thuế và quyết toánthuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2. Để hoàn thành tốt công tác triển khai thực hiện Luật Thuếsử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, yêu cầu các thành viên Banchỉ đạo căn cứ vào Kế hoạch 72/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục tập trungchỉ đạo các huyện được phân công tại Quyết định số 4235/QĐ-BCĐ ngày 16/12/2011của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh; đồng thời thực hiện tốt các nội dung công việc cụthể như sau:

2.1. Cục Thuế Thanh Hóa:

a) Tính đến ngày 31/12/2011 trên địa bàn toàn tỉnh có816.830 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở và 961 tổ chức được nhà nước giaođất, cho thuê đất là đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đâylà khối lượng công việc rất lớn cần tập trung chỉ đạo Chi cục Thuế các huyệnphối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn phát tờ khai cho tất cả các tổ chức,hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, đồngthời hướng dẫn cho người sử dụng đất kê khai theo đúng quy định và thu hồi tờkhai của người sử dụng đất. Yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/6/2012 phải hoànthành.

b) Tập hợp và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắctrong quá trình thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nếu vượt quáthẩm quyền thì đề xuất biện pháp giái quyết, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.

c) Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện tổ chức lập bộ thuế, rathông báo nộp thuế cho tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đấttrên địa bàn. Yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/9/2012 phải hoàn thành. Bộ thuếphải được công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; đồngthời phải được thông báo đến từng khu dân cư, từng tổ dân phố.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Cung cấp và chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cáchuyện cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về hồ sơ đất đai của tất cả các tổchức, hộ gia đình, cá nhân do cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp đangquản lý cho cơ quan Thuế cùng cấp để làm căn cứ tính thuế. Yêu cầu phải hoànthành công việc này trong quý I/2012.

b) Chỉ đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp thôngbáo công khai các quy định của UBND tỉnh về hạn mức đất ở của từng thời kỳ,từng khu vực, từng địa bàn tương ứng với các loại giấy chứng nhận quyền sử dụngđất đã cấp cung cấp cho cơ quan Thuế để làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phinông nghiệp.

c) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện hướngdẫn UBND các xã, phường, thị trấn thẩm định và xác nhận các thông tin về đấtđai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kê khai trên tờ khai thuế sử dụng đất phinông nghiệp, bao gồm: Hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở, giá đất làmcăn cứ để tính thuế. Yêu cầu công việc này chậm nhất đến ngày 30/6/2012 phảihoàn thành.

*Việc kê khai các thông tin về đất, cũng như thông tin vềnghĩa vụ tài chính có liên quan đến đất ở của hộ gia đình, cá nhân yêu cầu phảiđược công khai, minh bạch ở từng tổ dân phố, từng khu dân cư trước khi trìnhUBND các xã, phường, thị trấn thẩm định và xác nhận.

d) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác địnhdiện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tíchđất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệptheo Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môitrường.

2.3. Sở Tài chính:

a) Căn cứ vào quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnhđể trình HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ điều tiết ngân sách cho các cấp đối với khoảnthu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp làm cơ sơ cho Kho bạc Nhà nước hạch toánvào ngân sách nhà nước khi người sử dụng đất nộp thuế vào Kho bạc.

b) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện phối hợp vớiChi cục Thuế các huyện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và triển khai thực hiệntốt Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn.

c) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh lập dự toán kinh phí phục vụcho công tác triển khai thực hiện Luật Thuế phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnhcủa Ban chỉ đạo tỉnh.

2.4. Các sở, ban ngành cấp tỉnh là thành viên Ban chỉ đạotỉnh:

a) Căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số4235/QĐ-BCĐ ngày 16/12/2011 của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, thường xuyên phối hợpvới các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ởcác cấp phối hợp tốt với cơ quan Thuế để triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụngđất phi nông nghiệp trong năm 2012.

b) Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh được phân côngnhiệm vụ chỉ đạo các huyện cần bố trí thời gian để trực tiếp chỉ đạo, nắm kếtquả triển khai thực hiện Luật và những khó khăn vướng mắc phát sinh, phản ánhkịp thời về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Cục Thuế Thanh Hóa) để báo cáo TrưởngBan chỉ đạo và đề xuất phương án giải quyết.

c) Có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý ngànhđọc của mình ở các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bànthực hiện tốt Kế hoạch 72/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo tỉnh và các nội dung liên quanđến việc triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địabàn.

3. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tậptrung chỉ đạo từ nay đến 30/9/2012 hoàn thành các nội dung công việc sau:

3.1. Chi cục Thuế các huyện chuẩn bị đầy đủ tờ khai cấp chocác xã, phường, thị trấn để phát cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đồngthời hướng dẫn người nộp thuế kê khai trên tờ khai, cụ thể:

a) Công việc phát tờ khai và hướng dẫn người nộp thuế kêkhai trên tờ khai phải hoàn thành trong tháng 02/2012.

b) Tổ chức thu hồi tờ khai để làm căn cứ tính thuế chậm nhấtphải hoàn thành trong tháng 4/2012.

c) Tiến hành lập bộ thuế, công khai bộ thuế tại các khu dâncư, các khu phố và trụ sở UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày30/9/2012.

3.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các xã,phường, thị trấn chuẩn bị các tài liệu về đất đai, như: Bản đồ địa chính, sổmục kê, sổ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, hạn mức giao đất ở, hạnmức công nhận đất ở, giá các loại đất để làm căn cứ đối chiếu với việc kê khaitrong tờ khai của người nộp thuế trước khi xác nhận vào tờ khai theo quy địnhcủa Luật. Yêu cầu phải hoàn thành đồng thời công việc này trong Quý I/2012.

3.3. Các phòng, ban chức năng có liên quan căn cứ vào chứcnăng, nhiệm vụ được giao thường xuyên phối hợp với Chi cục thuế, Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luậtthuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn để mọi người dân được biết vàthực hiện.

Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Luật Thuế sửdụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiệncác nội dung chỉ đạo trên./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: HC-LT, PC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Thọ