VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/VPCP-KTTHV/v giải trình bổ sung dự thảoNghị định

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

-Bộ Công Thương;
-
Bộ Tư pháp;
-
Bộ Quc phòng;
-
Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 12727/TTr-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2015 về dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, Phó Th tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương giải trình, bổ sung thêm một số nội dung sau trong dự thảo Nghị định:

1.Làm rõ trong dự thảo Nghị định về các hình thức thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại của các cơ quan nhà nước như ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và giải trình tiếp thu của Bộ Công Thương tại Khoản 1 Mục IV Tờ trình số 12727/TTr-BCT nêu trên.

2.Phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Công an nghiên cứu, bổ sung quy định làm rõ thêm hàng hóa, dịch vụ và hoạt động thương mại cụ thể phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh được thực hiện độc quyền nhà nước.

Bộ Công Thương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,các Vụ: PL, ĐMDN, KTN, KGVX, TKBT, TH, TGĐCổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp