VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/VPCP-V .IV/v kết quả xử lý thông tin phản ánh của báo chí xảy ra tại hồ Dầu Tiếng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Văn bản số 236/BC-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại Văn bản số 4548/UBND-KT ngày 10 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Văn bản số 351/BC-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 về kết quả xử lý thông tin phản ánh của báo chí xảy ra tại lòng hồ Dầu Tiếng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Văn bản số 161/TB-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2017; Văn bản số 325/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2017; Văn bản số 135/TB-VPCP ngày 06 tháng 4 năm 2018; Văn bản số 8555/VPCP-V.I ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ; không để tình trạng tàu khai thác cát, sỏi, nuôi trồng thủy sản trái phép hoạt động trong lòng hồ Dầu Tiếng.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, thống nhất biện pháp quản lý chặt chẽ việc khai thác cát, sỏi, nuôi trồng thủy sản; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong khu vực lòng Hồ Dầu Tiếng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ: TH, NN, CN, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3b),XL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy