BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7952/TCHQ-GSQL
V/v khai báo trị giá tại ô số 9 trên C/O mẫu E do Trung Quốc cấp

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 2343/HQLS-GSQLngày 22/12/2010 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nêu vướng mắc liên quan đến việckhai báo trị giá FOB tại ô số 9 trên C/O mẫu E nhưng khác trị giá ghi trên hóađơn thương mại và hợp đồng (giá ADF), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề trị giá FOB tại ô số 9trên C/O mẫu E, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại các công văn số 482/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2009 và 6204/TCHQ-GSQL ngày 02/12/2008 gửi trả lời CụcHải quan TP Hà Nội và gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên thực tế hoạt động thương mại,hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển theo đường bộ hoặc đường sắt vào Việt Namthường được thỏa thuận mua bán theo điều kiện DAF Incoterm 2000. Trường hợpnày, trị giá trên ô số 9 của C/O được ghi theo trị giá DAF và bằng trị giá trênhóa đơn thương mại và hợp đồng mua bán. (Điều kiện giao hàng FOB thường áp dụngcho trường hợp hàng hóa được vận chuyển theo đường biển).

Trị giá FOB/DAF ghi trên C/O có thểđược sử dụng làm căn cứ tính toán hàm lượng xuất xứ (khi có nghi ngờ về hàmlượng này) và thông tin tham khảo để xác định trị giá tính thuế của hàng hóanhập khẩu. Trường hợp trị giá ghi trên ô số 9 của C/O chênh lệch với trị giáDAF trên hóa đơn thương mại, hoặc hợp đồng mua bán, C/O mẫu E vẫn được chấpnhận nếu cơ quan hải quan không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ lô hàng. Nếu cónghi vấn về gian lận trị giá thì đơn vị tiến hành tham vấn giá theo các quyđịnh liên quan.

Từ ngày 01/01/2011, Incoterm 2011 sẽcó hiệu lực thực hiện. Theo đó, điều kiện giao hàng DAF sẽ được thay thế bằngđiều kiện giao hàng DAT hoặc DAP. Đề nghị đơn vị nghiên cứu tài liệu này đểphục vụ cho công tác kiểm tra hồ sơ hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hảiquan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ XNK – Bộ Công thương;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Cty CPCN Silicom;
(Đ/c: số 5, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội);
- Lưu: VT, GSQL (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh