BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7952/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe mô tô

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Trả lời công văn số 3944/HQHN-TXNK ngày 12/12/2013 của CụcHải quan TP Hà Nội về việc giải quyết thủ tục chuyển nhượng xe 01 xe gắn máynhãn hiệu HARLEY mang tên ông Long Vita cán bộ Đại sứ quán Campuchia cho ôngNguyễn Tuấn Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 7209/TCHQ-GSQL ngày 26/11/2013 và trêncơ sở xác nhận của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội trên Đơn xintrình bày ngày 16/12/2013 của ông Nguyễn Tuấn Thành về việc:trong thời giantừ ngày 01/05/2013 đến ngày 20/05/2013 ông Thành đã đến Phòng Cảnh sát Giaothông Công an TP Hà Nội thực hiện thủ tục thu hồi biển số, đăng ký chiếc xe gắnmáy nên trên, nhưng vì không đủ hồ sơ và ông Thành phải đi công tác đột xuấtnên đến ngày 10/10/2013 chiếc xe mới được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHà Nội cấp chứng nhận xóa sổ đăng ký, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hảiquan TP Hà Nội thực hiện thủ tục chuyển nhượng và thu thuế chiếc xe gắn máy nêutrên theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh