BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Hàng hóa nhập khẩu Ngôi nhà xanh một Liên Hợp quốc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
Trả lời vướng mắc nêu tại điểm 3 công văn số 2307/HQHP-TXNK ngày 11/3/2014 của Cục Hải quan Hải Phòng về chính sách thuế đối với lô hàng thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án Ngôi nhà xanh một Liên Hợp quốc do các nhà thầu nhập khẩu để cung cấp cho Cơ quan Chương trình phát triển Liên Hợp quốc về phát triển (sau đây gọi là UNDP), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu cho dự án Ngôi nhà xanh một Liên Hợp quốc của UNDP:
- Căn cứ quy định tại Điều 39 Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thì: Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của cơ quan được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.
- Căn cứ quy định tại Điều 9 Hiệp định giữa chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chương trình của Liên Hợp Quốc về phát triển năm 1978 thì: "Chính phủ sẽ áp dụng đối với Liên Hợp quốc và các cơ quan của Liên hợp quốc, kể cả UNDP và các cơ quan phụ thuộc của Liên Hợp quốc hoạt động với tư cách cơ quan thực hiện của UNDP, đối với của cải, quỹ, tài sản của các cơ quan này…. các điều khoản của Công ước về quyền ưu đãi và miễn trừ của Liên hợp quốc".
- Căn cứ điểm b phần 7 Điều II Công ước về quyền ưu đãi miễn trừ của Liên Hợp Quốc năm 1946 thì UNDP được: "miễn thuế hải quan, sự cấm và hạn chế về hải quan đối với việc nhập khẩu và xuất khẩu" những thứ do UNDP nhập và xuất cho mục đích sử dụng chính thức của mình (exampt from customs duties and pro-hibitions and restrictions on imports and ex-ports..).
Theo "Từ điển về chính sách thương mại" (Dictionary of Trade Policy Terms) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) xuất bản năm 2007 thì thuật ngữ "thuế hải quan" (customs duties) được định nghĩa là thuế đánh tại biên giới đối với hàng hóa nhập khẩu hay xuất khẩu; thuế này được quy định trong biểu thuế suất quốc gia (national tariff schedule) (trang 114). Trong khi đó, biểu thuế (tariff schedule) được định nghĩa là văn bản quy định các mức thuế suất (tariff rates) mà một quốc gia áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu hay xuất khẩu (trang 415). Trong WTO, các quốc gia cam kết về các mức thuế suất (tariff rates) là chỉ cam kết về thuế suất thuế nhập khẩu hay xuất khẩu.
Đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng đối chiếu với quy định trên, văn bản xác nhận của Bộ Ngoại giao về phạm vi hàng hóa miễn thuế theo Điều ước quốc tế để thực hiện xét miễn thuế nhập khẩu theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu phục thi dự án Ngôi nhà xanh một Liên Hợp quốc của UNDP.
Riêng về thuế GTGT, Tổng cục Hải quan đang xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Khi có ý kiến trả lời sẽ hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện.

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

2. Về trường hợp các nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để phục vụ thi công dự án Ngôi nhà xanh một Liên Hợp quốc của UNDP.
Căn cứ khoản 5 Điều 104, điểm c khoản 2 Điều 105 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, các nhà thầu nhập khẩu thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án Ngôi nhà xanh một Liên Hợp quốc của UNDP cũng được xét miễn thuế nhập khẩu nếu thỏa mãn điều kiện:
- Giá cung cấp hàng hóa theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu;
- Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền xét miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 105, Điều 106 và Điều 107 Thông tư số 128/2013/TT-BTC; Trường hợp quyết định trúng thầu không chi tiết cụ thể tên hàng, lượng hàng, chủng loại hàng hóa nhập khẩu thì hồ sơ hải quan phải có Bảng kê chi tiết hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của UNDP;
- Có văn bản xác nhận của Bộ Ngoại giao về việc xác nhận phạm vi, hàng hóa miễn thuế theo Điều ước quốc tế;
- Tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu hàng hóa để cung cấp cho UNDP phải có bản cam kết về việc nhập khẩu hàng hóa để cung cấp cho UNDP;
Trường hợp cơ quan hải quan phát hiện có gian lận trong việc khai báo nhập khẩu hàng hóa cho UNDP nhưng không sử dụng cho UNDP thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế đã được miễn các nhà thầu còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (TCHQ);
- Lưu: VT, TXNK (04b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?