VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7957/VPCP-KTN
V/v cơ chế thực hiện các dự án do Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng ViệtNam

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệpXây dựng Việt Nam (công văn số 151/CNXDVN-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2010), ýkiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7183/BGTVT-CQLXD ngày 13 tháng 10năm 2010), Bộ Xây dựng (công văn số 2028/BXD-HĐXD ngày 14 tháng 10 năm 2010),Bộ Công thương (công văn số 10393/BCT-CNNg ngày 15 tháng 10 năm 2010), Bộ Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 7619/BKH-PTDN ngày 27 tháng 10 năm 2010) về cơ chếthực hiện các dự án do Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Hội đồng quản trị công ty mẹ của Tậpđoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu và tổchức các gói thầu để thực hiện các dự án do Tập đoàn làm chủ đầu tư theo đúngcác quy định của pháp luật, bảo đảm tính hiệu quả, công khai, minh bạch tronghoạt động đầu tư của các doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tậpđoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: GTVT, XD, CT, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐMDN;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý