CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 796/CP-CN
V/v điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến vành đai I. đoạn Kim Liên-Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 1711/UB-XDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2003), về việc điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến vành đai I. đoạn Kim Liên-Ô Chợ Dừa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến vành đai I. đoạn Kim Liên-Ô Chợ Dừa, thuộc địa phận hai phường Phương Liên và Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng