TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/CT-TTHT
V/v: thuế bảo vệ môi trường

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV SX TM Hoàng Thuận Lợi
Địa chỉ: 200/19-200/21-200/23-200/25-200/27 Thái Phiên, Phường 8, Q.11
Mã số thuế: 0311377312

Trả lời văn bản số 01/HK-CVT-12 ngày 13/1/2012 của Công tyvề thuế bảo vệ môi trường; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 1; Khoản 2.4 Điều 2; Khoản 2.2 Điều 3Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường:

“Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loạitúi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polythyleneresin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low densitypolyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túi ni lông đáp ứngtiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môitrường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”

“Hàng hóa quy định tại Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường vàhướng dẫn tại Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP Điều 1 Thông tư này không chịuthuế trong các trường hợp sau:

Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài do cơ sở sản xuất (bao gồmcả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu đểxuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đốitượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.”

“Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sản xuất, nhận gia côngđồng thời nhận ủy thác bán hàng hóa vào thị trường Việt Nam là người nộp thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận gia côngnhưng không nhận ủy thác bán hàng thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giao giacông là người nộp thuế bảo vệ môi trường khi xuất, bán hàng hóa tại Việt Nam.”

Căn cứ các quy định trên, “túi PE” và tấm (manh) PE do Côngty sản xuất, gia công làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE thuộc đối tượngchịu thuế bảo vệ môi trường. Khi bán, giao các sản phẩm này cho Công ty thuỷsản làm bao bì đóng gói hàng thủy sản xuất khẩu Công ty phải kê khai nộp thuế bảovệ môi trường theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q.11;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC);
- Hiền – 25741(220)

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga