BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số công văn số 95/HQĐNa-TXNK ngày 15/01/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng đ lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng đ chế tạo máy móc, thiết bị hoặc đchế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị” nhập khu đ tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khu.

Theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 2798/BKHCN-ĐTG ngày 18/9/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6469/BKHĐT-KTCN ngày 30/9/2020 thì Hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ là hệ thống bao gồm nhiều cụm linh kiện như: giá đỡ, hệ thống truyền động xoay giá đỡ, hệ thống cảm biến góc chiếu mặt trời, góc xoay giá đỡ, hệ thống điện điều khiển và giám sát, phần mềm điều khin... Hệ thống này có tác dụng nâng đỡ các tấm pin năng lượng mặt trời và xoay theo hướng mặt trời, là một bộ phận không thể tách rời đối với hệ thống pin năng lượng mặt trời. Hiện nay đã có tiêu chuẩn quốc tế IEC 62817:2017 đối với thiết bị này (theo tiêu chuẩn quốc tế 62817:2017 thì hệ thống này được coi là thiết bị)

Căn cứ quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ thì Hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khin, giám sát đng bộ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 .

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn