BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/TCT-CS
V/v thuế tài nguyên nước sản xuất thủy điện

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Thái Nguyên.

Trả lời Công văn số 1757/CT-KTT ngày 24/10/2011 củaCục Thuế tỉnh Thái Nguyên về thuế tài nguyên đối với đơn vị sử dụng nước hồ thủylợi sản xuất thủy điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 10 Nghị định số 112/2008/NĐ-CPngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tàinguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, quy định:"Điều10. Nghĩa vụ tài chính khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường hồ chứa

1. Các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nguồnnước hồ chứa để phát điện, cấp nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, tiểu thủcông và các hoạt động sản xuất, dịch vụ khác về nước phải trả tiền sử dụng nước,thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật."

- Tại điểm 2.6, khoản 2, Điều 3Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên, quy định:"1. Người nộp thuếtài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuếtài nguyên theo quy định tại Điều 2 Thông tư này bao gồm: Công ty Nhà nước,Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, Hợp tác xã,Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay Bên nước ngoàitham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác,không phân biệt ngành nghề, quy mô, hình thức hoạt động, có khai thác tàinguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật Việt Nam là đối tượng nộp thuếtài nguyên theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế tài nguyên."

- Tại điểm 2.6, khoản 2, Điều 3Thông tư số 105/2010/TT-BTC , quy định:"2.6. Tổ chức, cá nhân sử dụngnước từ công trình thủy lợi được đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sáchnhà nước hoặc có một phần vốn ngân sách nhà nước để phát điện là đơn vị phải nộpthuế tài nguyên và tiền sử dụng nước theo quy định."

Căn cứ các quy định nêu trên thì tổ chức, cá nhân sửdụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện là đơn vị phải nộp thuế tàinguyên và tiền sử dụng nước theo quy định (kể cả công trình thủy lợi được đầutư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc có một phần vốn ngân sáchnhà nước); Giá tính thuế tài nguyên là giá bán điện thương phẩm bình quân do BộTài chính quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC,CST;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn